Verslag van een schriftelijk overleg over voortgangsrapportage CTIVD nr. 59

Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van een voortgangsrapportage nr. 59 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de Wiv 2017.

Naar aanleiding van brief bij CTIVD-voortgangsrapportage

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over de brief van 4 december 2018 inzake de Voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

De vragen en opmerkingen zijn op 21 december 2018 aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie voorgelegd. Bij brief van 6 februari 2019 zijn de vragen beantwoord.