De aandachtsgebieden van de AIVD

Binnen zijn taken is een aantal gebieden waarop de AIVD nadrukkelijk zijn aandacht vestigt. Deze komen in het jaarverslag van de AIVD ook expliciet aan de orde.

Terrorisme en radicalisering

Jihadistisch terrorisme blijft voor Nederland een bedreiging vormen. Het aantal jihadisten dat uitreist naar strijdgebieden en daar ook weer van terugkeert vormt een risico, maar zeker ook personen die in Nederland radicaliseren of opgeroepen worden tot het plegen van aanslagen. Daarbij spelen internet en vooral sociale media een belangrijke rol. De nieuwe media dragen ook bij aan verdere radicalisering.

Lees meer in het dossier Terrorisme.

(Cyber)spionage

De AIVD ziet nog altijd dat diverse buitenlandse inlichtingendiensten en overheden in Nederland actief zijn met als doel hun eigen belangen na te streven, oftewel: spionage. Dit vormt een inbreuk op de Nederlandse soevereiniteit en kan daarnaast op verschillende terreinen botsen met Nederlandse belangen.

De opkomst van internet is een zogeheten game changer voor spionerende landen. Het is relatief goedkoop, snel in te zetten en vormt minder risico. Cyberdreiging is een van de grootste bedreigingen van de Nederlandse economie.

Lees meer in het dossier Spionage en het dossier Cyberdreiging.

Werkelijke intenties van andere landen

Het is voor de Nederlandse regering van belang om te weten wat de werkelijke beweegredenen van andere landen zijn. Sommige landen hanteren een dubbele agenda in het internationale verkeer. De AIVD zet zich in om de minister-president te informeren, door het verwerven van ‘politieke inlichtingen'.

De minister-president wijst in overeenstemming met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Defensie bepaalde onderwerpen aan waar de AIVD en MIVD inlichtingen over moeten vergaren. De minister van Buitenlandse Zaken (BZ) is nauw betrokken bij het proces.

Ook richt de AIVD zich op het tijdig onderkennen en signaleren van ontwikkelingen in landen en regio's die niet specifiek in de aanwijzing zijn opgenomen, maar die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid of anderszins daarvoor van belang zijn. Hierbij ligt de focus op niet direct zichtbare of nog ongekende ontwikkelingen en op landen waar zich plotselinge, onverwachte ontwikkelingen of (dreigende) incidenten voordoen.

Lees meer in het dossier Inlichtingen over het buitenland.

Bevordering van veiligheidsmaatregelen

De AIVD heeft tot taak te bevorderen dat de verantwoordelijke autoriteiten en instanties zorgdragen voor een adequate beveiliging. Dit richt zich vooral op bedrijven in de vitale sectoren, zoals energievoorziening, telecommunicatie en vervoer.

Het bevorderen van veiligheid is drieledig:

  • leveren van informatie aan (vitale) bedrijven en organisaties;
  • leveren van dreigings- en risicoanalyses over personen, objecten en diensten die behoren tot het rijksdomein;
  • beschermen van staatsgeheimen en andere gerubriceerde informatie.

De AIVD levert informatie over dreigingen aan specifieke (vitale) bedrijven en organisaties. Hierdoor zijn zij in staat zelfstandig maatregelen te treffen om zich te beschermen.

De AIVD doet ook onderzoeken naar functionarissen die een vertrouwensfunctie gaan vervullen.

Lees meer in het dossier Veiligheidsbevordering en het dossier Informatiebeveiliging.

Extremisme

Politiek gewelddadig extremisme (links-, rechts- en dierenrechtenextremisme) kan een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde. De AIVD onderzoekt extremistische groeperingen, organisaties, netwerken en individuele extremisten.

Lees meer in het dossier Extremisme.

Verspreiding van massavernietigingswapens

De AIVD en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) werken samen in de strijd tegen de verdere verspreiding (proliferatie) van massavernietigingswapens. De AIVD en de MIVD richten zich daarbij vooral op de zogeheten landen van zorg. Dat zijn landen die ervan worden verdacht:

  • in strijd met internationale verplichtingen massavernietigingswapens of overbrengingsmiddelen (zoals raketten) te ontwikkelen;
  • doelen na te streven die een bedreiging kunnen vormen voor de internationale rechtsorde en veiligheid en de belangen van Nederland en zijn bondgenoten.

Lees meer in het dossier Massavernietigingswapens.