Ambtsberichten

De AIVD kan informatie, verkregen uit zijn onderzoeken, delen met ambtelijke partners. Deze informatie draagt bij aan de taakuitvoering van deze instanties. Dit gebeurt in de vorm van een ambtsbericht.

Een ambtsbericht is een document waarmee wij gegevens verstrekken aan een ontvanger die bevoegd is om, naar aanleiding van die gegevens, maatregelen te treffen tegen de persoon of organisatie die in het bericht genoemd wordt. Waar de meeste informatie van de AIVD geheim is en niet gedeeld mag worden volgens de wet, is een ambtsbericht juist een van de weinige manieren om informatie openlijk te delen.

Ambtsberichten in het strafrecht

De AIVD kan er in zijn onderzoeken bijvoorbeeld tegenaan lopen dat een persoon zich mogelijk schuldig maakt aan strafbare feiten. Wij verstrekken dan (schriftelijk) gegevens aan het Openbaar Ministerie (OM), zodat deze actie kan ondernemen. Een daarvoor aangewezen lid van het OM, de Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding (LOvJ), kan kennisnemen van de (vertrouwelijke) documenten om de achtergronden bij het ambtsbericht te weten te komen. Dat is in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten als waarborg opgenomen, omdat het OM de afweging moet kunnen maken of de informatie betrouwbaar genoeg is om een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Het ambtsbericht zelf wordt uiteindelijk opgenomen in een (straf)dossier, zodat het voor de betrokkene(n) ook inzichtelijk is. De vertrouwelijke documenten worden daarin niet opgenomen. Die kunnen namelijk inzicht geven in de werkwijze of bronnen van de AIVD en de wet verbiedt dat dat openbaar wordt. De vertrouwelijke documenten spelen daarna ook geen rol meer in het strafproces.

De LOvJ kan hierover ondervraagd worden bij een zitting. Ook kunnen AIVD-medewerkers tijdens het onderzoek gehoord worden. Zowel de LOvJ als de AIVD zijn daarbij gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Ambtsberichten voor andere instanties

De AIVD kan ook aan andere instanties een ambtsbericht uitbrengen, bijvoorbeeld aan de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), burgemeesters of de Raad voor de Kinderbescherming. Deze instanties kunnen op basis van het ambtsbericht maatregelen treffen. Aan de ontvanger van het ambtsbericht kan, wanneer hij daar om vraagt, toestemming worden gegeven om de vertrouwelijke onderliggende documenten in te zien die tot het ambtsbericht hebben geleid. Ook de rechter, die in een procedure een oordeel moet geven over de genomen maatregel, kan de documenten inzien om te kunnen oordelen of de inhoud van het ambtsbericht juist is.

Een ambtsbericht wordt steeds schriftelijk verstrekt. In spoedeisende gevallen kan een ambtsbericht ook mondeling, zelfs telefonisch, worden uitgebracht. Wel vindt dan zo spoedig mogelijk daarna een schriftelijk bevestiging plaats.