Inzageverzoeken

Het is mogelijk om bij de AIVD gegevens op te vragen. Die kunnen gaan over uzelf, over een overleden naast familielid of over een bepaald onderwerp. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2002 bepaalt wat de AIVD u wel en niet ter inzage mag geven.

Opvragen van gegevens over u zelf

Als u denkt dat de AIVD (voorheen BVD) gegevens over u heeft, dan kunt u daarin inzage vragen (een zogeheten inzageverzoek of ‘aanvraag tot kennisneming'). Houdt u er wel rekening mee dat de AIVD alleen informatie mag verstrekken die ouder is dan 5 jaar. Bovendien mogen we informatie die ouder is dan 5 jaar niet verstrekken als de gegevens nog van belang zijn voor enig lopend onderzoek. Ook verstrekken we geen gegevens die zicht geven op bronnen en werkwijzen of op persoonsgegevens van een ander. Bij uw aanvraag tot kennisneming moet u een kopie meesturen van een geldig legitimatiebewijs van u zelf.

U kunt eventueel ook iemand anders schriftelijk machtigen om een inzageverzoek te doen. U moet dan verklaren dat u iemand toestaat om een verzoek namens u in te dienen. Hierbij geldt dat bij het verzoek en de machtiging zowel een kopie wordt meegestuurd van een geldig legitimatiebewijs op uw naam, als een kopie van een geldig legitimatiebewijs op naam van de gemachtigde.

Opvragen van gegevens van een overleden familielid

U kunt ook documenten opvragen van een overleden familielid. Dat kan alleen als u familielid in de eerste graad bent, dus: echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder. In uw verzoek moet u duidelijk maken wat de relatie van de overledene tot u is. Ook moet u een kopie meesturen van een geldig legitimatiebewijs van uzelf. Daarnaast moet u een kopie van de akte van overlijden van het betreffende familielid bijvoegen.

Opvragen van documenten over een bepaald onderwerp

U kunt bij de AIVD, bijvoorbeeld voor studiedoeleinden, een dossier opvragen over een bepaald onderwerp dat tot het aandachtsgebied van de dienst behoort of heeft behoord. Het is van belang dat u dit duidelijk omschrijft en aangeeft over welke periode u kennis wilt nemen van gegevens. Voorwaarde is wel dat het onderwerp waarover u informatie verzoekt zich leent tot (gedeeltelijke) vrijgave van gegevens.

De AIVD mag geen informatie verstrekken als deze nog van belang is voor enig lopend onderzoek. Onze jaarverslagen geven zicht op de aandachtsgebieden van de dienst. Ook verstrekken we geen gegevens die bronnen en werkwijzen, of persoonsgegevens van anderen prijsgeven.

Het heeft geen zin om inzage te verzoeken als het interessegebied waarover u informatie wenst zo breed is geformuleerd dat het archiefonderzoek bij de AIVD zou leiden tot een onevenredige belasting. Daardoor zou de voortgang van de verwerking van andere verzoeken tot kennisneming worden belemmerd. Een voorbeeld: ‘een verzoek tot inzage in alle gegevens over de CPN'. Zo'n verzoek wordt daarom niet in behandeling genomen.

Adresgegevens om uw verzoek heen te sturen

Uw brief stuurt u naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afdeling Juridische Zaken/kennisneming

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Vermeld in uw brief uw adresgegevens. Stuur altijd de gevraagde kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee. Stuur daarnaast indien van toepassing ook een kopie van de akte van overlijden van een familielid of een machtiging van een ander persoon en een kopie van diens geldige legitimatiebewijs mee.

Let op: verzoeken per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Verloop van de procedure

De afhandelingstermijn bedraagt drie maanden en kan met vier weken worden verlengd. We sturen u eerst een bevestiging van ontvangst. Als we uw aanvraag behandeld hebben, sturen we u een beschikking. In die beschikking staat of een dossier is samengesteld en zo ja, uit hoeveel pagina's dit bestaat. Het inzagedossier ontvangt u samen met de beschikking.

Bezwaar tegen aanwezige gegevens

Als u, na kennisname van documenten, van mening bent dat de inhoud van de gegevens die de AIVD over u heeft niet stroken met de werkelijkheid, dan kunt u uw zienswijze opnemen in een schriftelijke verklaring die bij de documenten gevoegd wordt. Deze schriftelijke verklaring kunt u sturen naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afdeling Juridische Zaken/kennisneming

Postbus 20010

2500 EA Den Haag