Met wie werken wij samen?

De AIVD voorziet bestuurders, politici, bedrijven en andere relevante (overheids)organisaties en instellingen gevraagd en ongevraagd van informatie, zodat ze tijdig maatregelen kunnen nemen. Deze afnemers hebben belang bij het werk van de AIVD. In veel gevallen werken wij ook samen met deze instanties. Ook internationaal werken wij samen en wisselen wij informatie uit.

De AIVD kent afnemers en samenwerkingsinstanties op nationaal niveau, en de dienst werkt ook samen met internationale partners. Meestal betreft dat buitenlandse collega-diensten.

Nationale afnemers en samenwerkingspartners

Het openbaar bestuur is de belangrijkste afnemer van informatie van de AIVD in Nederland.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft leiding aan (strafrechtelijke) opsporing en vervolging. Via een aantal speciaal hiertoe aangewezen Landelijke Officieren van Justitie Terrorismebestrijding onderhoudt de AIVD contact met het OM. Via een ambtsbericht kan het OM in stelling worden gebracht zodat het kan optreden.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De NCTV bevordert de samenwerking tussen instanties die in Nederland betrokken zijn bij terrorismebestrijding en neemt maatregelen op basis van informatie van onder andere de AIVD.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De AIVD voorziet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van informatie als het gaat om onderzoekssubjecten bij wie de IND handelend kan optreden, bijvoorbeeld bij ongewenste vreemdelingen. Daarnaast heeft de IND een rol in de Contra-terrorisme Infobox (CT Infobox) waar informatie over mogelijke terroristische personen of organisaties snel met elkaar gedeeld kan worden. 

Lokaal bestuur

Burgemeesters zijn ook belangrijke afnemers van informatie van de AIVD.

Inlichtingendiensten en Bijzondere Diensten

De eenheden van de Nationale Politie beschikken over Inlichtingendiensten (ID's). Zij zijn vooruitgeschoven posten van de AIVD en versterken op lokaal en regionaal niveau de informatiepositie van de dienst. Dit geldt ook voor de inlichtingendiensten van de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De AIVD werkt samen met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) van het ministerie van Defensie. Meest vergaand daarbij is de gezamenlijke Joint Sigint Cyber Unit (JSCU). Maar ook wordt samengewerkt in de CT Infobox en de Unit Contraproliferatie. Ook is er een gezamenlijk team voor het Caribisch Gebied.

Internationale samenwerking

De AIVD werkt samen met vele buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In diverse landen heeft de dienst liaisons op de Nederlandse ambassade gestationeerd om daar contacten te onderhouden met collega-diensten.

De AIVD heeft daarnaast een liaison in het EU Intelligence and Situation Centre, een EU-organisatie die veiligheidsrapportages en politieke inlichtingenanalyses opstelt over (risico)landen en terrorisme ten behoeve van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, inclusief op het gebied van terrorismebestrijding.

De AIVD werkt ook samen in de Counter Terrorism Group (CTG). Dat is een samenwerkingsverband van inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Europese lidstaten, Noorwegen en Zwitserland. De CTG is continu op zoek naar mogelijkheden om de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling verder te verbeteren, te verbreden en te verdiepen. Zo is de CTG is in nauw overleg met Europol, de Counter Terrorism Coordinator en andere relevante partijen om te bezien hoe de samenwerking versterkt kan worden. Een voorbeeld van die versterking is het opgerichte CTG-platform op het gebied van de uitwisseling van operationele gegevens ten aanzien van jihadisten onder de Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Achtergronden bij de samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Zie ook