Benoeming lid commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De ministerraad heeft er op voorstel van de minister-president en de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer B.A. Lutken voor te dragen voor benoeming tot lid van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

De benoeming gaat in op 1 juli 2003. Eerder werden mevrouw mr. I.P. Michiels van Kessenich-Hoogendam en mr.dr. C. Fasseur benoemd tot voorzitter respectievelijk lid van deze commissie.

De commissie van toezicht, die beheersmatig is ondergebracht bij het ministerie van Algemene Zaken, is een onafhankelijk orgaan dat toezicht gaat uitoefenen op de rechtmatigheid van de uitvoering van de medio 2002 aangenomen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de Wet veiligheidsonderzoeken. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en informatie aan de betrokken ministers. Ook adviseert de commissie de betrokken ministers gevraagd en ongevraagd bij de behandeling en beoordeling van klachten over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De commissie van toezicht draagt bij aan de publieke en parlementaire controle op de AIVD, de MIVD en de coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De heer Lutken heeft een carrière binnen de Nederlandse politie achter de rug. Zo was hij onder meer voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen en korpschef van de politieregio Midden- en West-Brabant. Tot zijn pensionering was de heer Lutken korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond.

De voorzitter en leden van de commissie van toezicht worden voor deze functie parttime aangesteld.