Brief over jaarplan 2015 naar de Kamer

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag het jaarplan van de AIVD naar de Kamer gestuurd. Omdat het jaarplan vanwege zijn inhoud staatsgeheim gerubriceerd is, stuurt hij hiervan ieder jaar een open samenvatting naar de Tweede Kamer, de zogeheten jaarplanbrief.

In de jaarplanbrief informeert de minister alle Kamerleden over de hoofdlijnen van het AIVD-jaarplan. De leden van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) ontvangen wel het volledige, vertrouwelijke jaarplan.

Het jaarplan en de jaarplanbrief zijn bedoeld om afnemers, belanghebbenden, het parlement en de samenleving te informeren over wat zij mogen verwachten van de AIVD in 2015.

Nieuwe systematiek bij opstellen jaarplan

De documenten zijn voor het eerst gebaseerd op de Geïntegreerde aanwijzing inlichtingen- en veiligheidsdiensten (GA I&V). Deze komt tot stand in samenwerking met afnemers van de AIVD, zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de ministeries van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Defensie.

Hoewel de GA I&V formeel pas bij de wijziging van de Wiv 2002 een wettelijke grondslag krijgt, heeft het kabinet besloten al dit jaar te starten met deze systematiek. De GA I&V beschrijft welke vraag naar inlichtingen bestaat bij de afnemers op verschillende thema's en aandachtsgebieden en is voor 4 jaar geldig. De aanwijzing vormt daarmee voortaan de basis voor de jaarplannen van de AIVD.

Accenten en prioriteiten

In de jaarplanbrief wordt voor elk aandachtsgebied uit de onderzoeksportefeuille aangegeven welke operationele accenten en prioriteiten daar gelden in 2015, in lijn met de doelstellingen uit de Geïntegreerde aanwijzing. Ook wordt in de brief ingegaan op onder meer de toegekende versterkingen voor de AIVD, de instroom van nieuw personeel en de opvolging van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Rapportages en verantwoording

Over de uitvoering van het Jaarplan legt de minister op verschillende momenten verantwoording af. Hij doet dit onder andere in het jaarverslag van de AIVD en de viermaandelijkse voortgangsrapportages naar de CIVD.

Lees hier de Kamerbrief over het AIVD-jaarplan 2015.