Als zoveel geheim is kan de AIVD dan wel gecontroleerd worden?

De inhoud van deze webpagina wordt nog aangepast aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die per 1 mei in werking is getreden.

De AIVD wordt natuurlijk gecontroleerd.

De Tweede Kamer controleert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die verantwoordelijk is voor de AIVD. Voor de bespreking van geheime zaken heeft de Tweede Kamer de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) in het leven geroepen. Deze commissie bespreekt op basis van volstrekte vertrouwelijkheid operationele activiteiten van de AIVD met de minister van BZK. De fractievoorzitters van de meeste partijen hebben zitting in deze commissie.

Daarnaast is er een onafhankelijke Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, waarvan de leden op voordracht van de Tweede Kamer worden benoemd. Ook de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman oefenen controle uit op het werk van de AIVD.