Werkt de AIVD samen met de MIVD?

De MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) is de zusterdienst van de AIVD in Nederland. De AIVD maakt onderdeel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de MIVD valt onder het ministerie van Defensie. De MIVD werkt op vergelijkbare wijze als de AIVD, maar richt zich op militaire onderwerpen.

Omdat er raakvlakken zijn tussen de twee diensten, bijvoorbeeld bij het tegengaan van de verspreiding van massavernietigingswapens, vindt voortdurend afstemming plaats over de werkzaamheden. Ook zijn beide dienst vertegenwoordigd in de gezamenlijke unit over cyber en sigint: de JSCU.

De MIVD valt net als de AIVD onder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).