Zijn de archieven van de AIVD toegankelijk voor historisch onderzoek?

Nee. De AIVD-archieven bevatten gegevens die, bij openbaarmaking, schade kunnen berokkenen aan personen, organisaties, de Nederlandse Staat of diens bondgenoten.

Strikte archiefregels

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 schrijft voor dat uitsluitend de archiefbescheiden van de AIVD naar een archiefbewaarplaats worden overgebracht die ouder zijn dan 20 jaar.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) moet na advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats, vaststellen of hij aan de openbaarheid beperkingen moet stellen met het oog op het belang van de staat of van diens bondgenoten.

Gegevens die ouder zijn dan vijfenzeventig jaar dragen wij automatisch over aan het Nationaal Archief, tenzij de minister van BZK, na instemming van de ministerraad, anders beslist.