Hoe kan ik gegevens opvragen bij de AIVD?

Als u denkt dat de AIVD (voorheen BVD) gegevens over u heeft, dan kunt u daarin inzage vragen. Dit heet formeel een aanvraag tot kennisneming van gegevens, ook wel inzageverzoek. Zo'n verzoek kan ook over een specifiek onderwerp gaan.

Gegevens opvragen over uzelf

U kunt gegevens opvragen over uzelf. Houdt u er wel rekening mee dat er beperkingen zitten aan de informatie die de AIVD mag verstrekken. Wij mogen geen gegevens verstrekken die:

 • in de afgelopen 5 jaar nog zijn verwerkt in een onderzoek;
 • nog van belang zijn voor enig lopend onderzoek;
 • zicht geven op bronnen en werkwijzen;
 • zicht geven op persoonsgegevens van een ander.

Bij uw aanvraag tot kennisneming moet u een duidelijk leesbare kopie meesturen van een geldig identiteitsbewijs van u zelf, waarop ook het burgerservicenummer te zien is. Bij ID-kaarten staat dit vaak op de achterkant.

U kunt eventueel ook iemand anders schriftelijk machtigen om een inzageverzoek te doen. U moet dan verklaren dat u iemand toestaat om een verzoek namens u in te dienen. Wij moeten dan de volgende documenten ontvangen:

 • het daadwerkelijke verzoek;
 • de ondertekende machtiging voor de andere persoon;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs op uw naam;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs op naam van de gemachtigde.

Gegevens opvragen van een overleden familielid

U kunt ook documenten opvragen van een overleden familielid. Dat kan alleen als u familielid in de eerste graad bent, dus: echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder. In uw verzoek moet u duidelijk maken wat de relatie van de overledene tot u is. Ook moet u een duidelijk leesbare kopie meesturen van een geldig identiteitsbewijs van uzelf. Daarnaast moet u een kopie van de akte van overlijden van het betreffende familielid bijvoegen.

Documenten opvragen over een bepaald onderwerp

U kunt bij de AIVD, bijvoorbeeld voor studiedoeleinden, een dossier opvragen over een bepaald onderwerp dat tot het aandachtsgebied van de dienst behoort of heeft behoord. Dat noemen wij een ´inzageverzoek bestuurlijke aangelegenheden'.

Het is van belang dat u het onderwerp duidelijk omschrijft en dat u aangeeft over welke specifieke periode u gegevens opvraagt. Als u kunt aangeven wat voor soort documenten u zoekt (rapporten of vergaderverslagen), dan draagt dat bij aan een adequate en goede afhandeling.

Voorwaarde is wel dat het onderwerp waarover u informatie verzoekt, zich leent tot (gedeeltelijke) vrijgave van gegevens.

De AIVD mag geen informatie verstrekken over een specifiek onderwerp als de gegevens:

 • nog van belang zijn voor enig lopend onderzoek, onze jaarverslagen geven zicht op de aandachtsgebieden van de dienst;
 • bronnen en werkwijzen prijsgeven;
 • persoonsgegevens van anderen prijsgeven.

Het heeft geen zin om inzage te verzoeken als het interessegebied waarover u informatie wenst zo breed is geformuleerd dat het archiefonderzoek bij de AIVD zou leiden tot een onevenredige belasting. Daardoor zou de voortgang van de verwerking van andere verzoeken tot kennisneming worden belemmerd. Voorbeeld: ‘een aanvraag tot kennisneming van alle gegevens over de CPN'. Zo'n verzoek wordt daarom niet in behandeling genomen.

Mogelijkheden voor aanvragen

Een inzageverzoek kunt op twee manieren insturen. Dat kan digitaal. Daarvoor moet u via het formulier op de website als bijlage een ondertekend verzoek met een kopie van een geldig identiteitsbewijs toesturen. Ook kunt u per post een aanvraag tot kennisneming indienen.

Adresgegevens om u verzoek heen te sturen

Uw brief met uw aanvraag tot kennisneming gegevens stuurt u naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afdeling Juridische Zaken/kennisneming

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Vermeld in uw brief uw adresgegevens. Stuur altijd de gevraagde duidelijke leesbare kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. Stuur daarnaast, indien van toepassing, ook een kopie van de akte van overlijden van een familielid of een machtiging van een ander persoon en een kopie van diens geldige identiteitsbewijs mee.

Let op: eventuele verzoeken per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Verloop van de procedure

De afhandelingstermijn bedraagt drie maanden en kan met vier weken worden verlengd. We sturen u eerst zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst. Als we uw aanvraag behandeld hebben, sturen we u een beschikking. In die beschikking staat of een dossier is samengesteld en zo ja, uit hoeveel pagina's dit bestaat. Het inzagedossier ontvangt u samen met de beschikking.

Bezwaar tegen aanwezige gegevens

Als u, na kennisname van documenten, van mening bent dat de inhoud van de gegevens die de AIVD over u heeft niet stroken met de werkelijkheid, dan kunt u uw zienswijze opnemen in een schriftelijke verklaring die bij de documenten gevoegd wordt. Deze schriftelijke verklaring kunt u sturen naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afdeling Juridische Zaken/kennisneming

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Verstrekte gegevens ook op de website

De verstrekte inzageverzoeken over specifieke onderwerpen, bestuurlijke aangelegenheden, plaatsen wij ook zelf op onze website.