Toezicht en privacy

De AIVD mag alleen onder strikte voorwaarden en onder toezicht inbreuk maken op de privacy. Dat is in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) geregeld.

Recht op privacy en veiligheid gewaarborgd

De overheid heeft tot taak de veiligheid van onze burgers te beschermen. Dat kan zij alleen met maatregelen die overeenstemmen met de fundamentele waarden waarop onze rechtsstaat is gestoeld. Zowel het recht op veiligheid als het recht op privacy zijn in onze samenleving belangrijke principes.

In de nieuwe wet, die in februari 2017 instemming heeft gekregen van de Tweede Kamer en in juli 2017 van de Eerste Kamer, is een balans tussen beide gevonden. Aan de ene kant modernere bevoegdheden om informatie op dreiging te onderzoeken, aan de andere kant waarborgen op het gebied van privacy.

Onafhankelijke toetsing door TIB en CTIVD

In de nieuwe Wiv vindt er vooraf, tijdens én achteraf een toetsing plaats die wordt uitgevoerd door de minister van Binnenlandse Zaken en twee onafhankelijke toezichthouders.

CTIVD

De onafhankelijk opererende Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) controleert het werk van de AIVD. Deze commissie kijkt tijdens en na het afronden van een onderzoek naar de rechtmatigheid en zorgvuldigheid van ons werk.

De CTIVD heeft altijd onbelemmerd toegang tot alle systemen van de AIVD en mag met alle medewerkers spreken. De CTIVD rapporteert aan de Tweede Kamer en de rapporten zijn (deels) openbaar.

TIB

In de Wiv 2017 staat dat er ook vooraf een controle moet plaatsvinden. Dit is een taak van de zogeheten Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Deze commissie bestaat uit drie leden. Twee van hen zijn rechters of oud-rechters, het derde lid is technisch expert. Zij toetsen vooraf verzoeken van de AIVD om een bijzondere bevoegdheid te kunnen gebruiken. In de oude wet bestond deze toetsingscommissie nog niet. Het oordeel van de TIB is bovendien bindend.

← Ga terug naar: Wiv 2002 versus Wiv 2017
→ Ga verder naar: onderzoeken digitale datastromen (OOG-interceptie)