Gebruik van migrantenstroom en asielprocedure

Er zijn concrete gevallen bekend van misbruik van de migrantenstroom door ISIS om Europa binnen te komen. Zo kwamen de aanslagplegers van Parijs en Brussel via de migrantenstroom naar Europa.

Drie vormen van aanslagplegers

In sommige gevallen hebben jihadisten, met valse identificatiepapieren, asiel aangevraagd in Europese landen, waaronder mogelijk ook in Nederland.

Aanslag uitvoeren of ondersteunen

Alle personen die door ISIS naar Europa zijn gestuurd om een ondersteunende of uitvoerende rol te spelen bij het plegen van aanslagen of het ondernemen van andere activiteiten namens ISIS, noemen we operatives.

Eenmaal in Europa kan een operative verschillende rollen vervullen. Een operative kan een aanslagpleger zijn, maar ook een facilitator. Sommige operatives vervullen meerdere rollen of ontwikkelen zich bijvoorbeeld van facilitator naar aanslagpleger.

Slapende cellen

Een slapende cel bestaat uit personen die (veelal door ISIS) naar Europa zijn gestuurd, maar die na aankomst geen of niet direct verdacht gedrag vertonen of contact lijken te onderhouden met jihadistische netwerken.

In tegenstelling tot operatives die snel tot actie willen overgaan, is vestigen in Europa zonder aandacht te trekken de prioriteit van slapende cellen.

De asielprocedure is hier relatief geschikt voor, aangezien men zich op een ogenschijnlijke legale manier vestigt en in de samenleving kan opgaan. Een lid van een slapende cel kan zich op de lange termijn ontpoppen tot facilitator of aanslagpleger. 

Migranten die in Europa radicaliseren

Er zijn ook personen die tijdens hun reis naar Europa of pas als zij eenmaal in Europa zijn aangekomen, radicaliseren en gaan sympathiseren met ISIS of een andere jihadistische groepering.

Dit kan gebeuren omdat zij tijdens of na hun reis in contact komen met jihadistische rekruteurs of (virtuele) netwerken, maar radicalisering van deze migranten kan ook geheel eigenstandig geschieden of door beïnvloeding van anderen.

Alert op misbruik migratie

De Nederlandse overheid, waaronder de AIVD, is alert op signalen van misbruik van de migratiestroom en de asielprocedure door jihadisten. Indien daartoe aanleiding is, wordt onderzoek verricht. Toch kan niet worden uitgesloten dat terroristen erin slagen de Nederlandse asielprocedure te misbruiken.

Ga terug naar Dreiging voor Nederland.