Energie

De sector energie is onder te verdelen in de onderdelen elektriciteit, aardgas en olie. Deze sector kent vijf vitale processen, die de distributie en voorziening betreffen. 

Uitval van gas en elektriciteit ontwricht de maatschappij vrijwel direct en tast de nationale veiligheid aan. Dit komt mede doordat andere vitale aanbieders voor een groot deel afhankelijk zijn van gas en elektriciteit. Voor de energiesector is het belangrijk leveringszekerheid te kunnen bieden.

De dreigingen waarmee de sector te maken kan krijgen, richten zich vooral op moedwillige verstoring van de gas- en elektriciteitsvoorziening, spionage en bedrijfsovernames die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid.

De energievoorzieningszekerheid is een zorg van de overheid. Olie is als energiebron van groot maatschappelijk belang. Veel diensten en activiteiten in de samenleving zijn afhankelijk van olie. De verwerking, handel en transport is belangrijk voor de Nederlandse economie. Hoogwaardige innovatieve (unieke) kennis binnen deze sector draagt bij aan de economische positie van ons land.

De oliesector in Nederland kan op diverse wijzen blootstaan aan veiligheidsdreigingen zoals spionage en terrorisme. Deze dreiging kan uitgaan van staten, niet-statelijke economische spelers of van politiek gemotiveerde groeperingen of individuen.

Waardevolle informatie

Energiebedrijven hebben net als diverse andere sectoren te maken met spionage. Buitenlandse bedrijven en inlichtingendiensten zijn actief op zoek naar waardevolle informatie zoals technische kennis, kennis over verhandelde hoeveelheden, winstcijfers en nieuwe technologieën.

Wanneer bedrijven in deze sector samenwerken met andere naties, moeten ze zich ervan bewust zijn dat deze waardevolle informatie van belang is voor Nederland en interessant kan zijn voor buitenlandse bedrijven en staten.

Fysieke- of reputatieschade

Naast de dreiging van het weglekken van informatie, kan ook sprake zijn van moedwillige verstoring door kwaadwillenden. Denk aan fysieke schade door een explosief. Daarom is het van belang dat de sector zich hiertegen wapent. Op de hoogte zijn van de actuele dreigingsvormen maakt daar onderdeel van uit. De AIVD voorziet in deze informatie. Hoewel de AIVD alleen een taak heeft ten aanzien van extremisten die zich bedienen van buitenwettelijke methoden, moet reputatieschade  door uitspraken van actiegroepen niet worden onderschat.

Overname en uitbesteding

Wanneer een bedrijf in de sector wordt overgenomen of wanneer het taken uitbesteedt, kan de nationale veiligheid in het geding komen. Kwaadwillende partijen kunnen een informatie- en machtspositie verwerven, of goedwillenden kunnen (op termijn) onder druk worden gezet om bijvoorbeeld als geopolitiek verlengstuk te dienen. De AIVD kan helpen bij het inschatten van nationale veiligheidsbelangen, dreigingen en risico’s. Tevens werkt de dienst mee aan overheidsbeleid dat eventuele risico’s inperkt. Goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid is essentieel om overnames en uitbestedingen soepel en veilig te laten verlopen.

Dreiging

Om de diverse vormen van dreiging het hoofd te kunnen bieden en daarmee de leveringszekerheid te garanderen, is onder meer goed contact tussen de sector en de overheid, waaronder de AIVD, van essentieel belang. De AIVD heeft vier dreigingstypen gedefinieerd. De dienst kan helpen bij het inventariseren en wegen van dreigingen die gerelateerd zijn aan de onderstaande werkvelden van de dienst. Die dreiging kan verschillen per proces, product, locatie of dienst binnen uw organisatie. De sector energie heeeft voornamelijk te maken met het dreigingstype :