90% veiligheidsonderzoeken op tijd afgerond

De doelstellingen van de AIVD bij de uitvoering van veiligheidsonderzoeken zijn voor een belangrijk deel gerealiseerd. Dat schrijft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

In het voorjaar van 2007 heeft de Tweede Kamer via de motie Schinkelshoek aangegeven dat de maximale beslistermijn van acht weken omtrent het afgeven van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) onverkort het uitgangspunt dient te zijn. Teneinde deze doelstellingen te realiseren heeft de AIVD het verbeterprogramma Sneller Veiliger uitgevoerd en halfjaarlijks aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang ervan.

De achterstanden zijn inmiddels weggewerkt en het percentage onderzoeken dat niet binnen acht weken wordt afgerond is maximaal teruggebracht. Op dit moment wordt 90% van de onderzoeken binnen de acht weken termijn afgerond. De projecten die zijn gestart om de doelstellingen te realiseren ten aanzien van de sector burgerluchtvaart en veiligheidsonderzoeken van de politie worden in goede samenwerking met de sector en de politie voortgezet.

Over het vervolg van de uitvoering van het programma Sneller Veiliger zal voortaan in het reguliere jaarverslag van de AIVD gerapporteerd worden.