Veiligheidsonderzoeken in het AIVD-jaarverslag 2017

De AIVD en de mandaathouders (Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee) hebben in 2017 ruim 45.000 veiligheidsonderzoeken uitgevoerd naar personen die een vertrouwensfunctie (wilden gaan) vervullen.

Dat zijn er bijna 30 procent meer dan in 2016. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de onderzoeken op B-niveau.

Stijging aantal onderzoeken door inhaalslag

De stijging in het aantal onderzoeken houdt verband met een inhaalslag die wij hebben moeten maken door de afronding van de personele reorganisatie bij de Nationale Politie. Ook speelt de arbeidsmobiliteit door de bloei van de economie een rol. Tot slot vormt een groter aantal aanvragen vanuit de sector Burgerluchtvaart onderdeel van deze stijging.

89% veiligheidsonderzoeken binnen maximale beslistermijn afgerond

Zelf hebben wij meer dan 8.800 besluiten genomen over een verklaring van geen bezwaar (VGB). Dat zijn er meer dan het jaar ervoor. In bijna 650 gevallen is geen VGB verleend. Van de veiligheidsonderzoeken die de AIVD heeft uitgevoerd, is 89% binnen de maximale beslistermijn van 8 weken afgerond. Door de stijging van het aantal onderzoeken hebben wij de doelstelling van de gewenste 90% net niet gehaald.

A-onderzoeken efficiƫnter, B- en C-onderzoeken verbreed, kosten aangepast

Door efficiƫntere bedrijfsvoering in de werkwijze zijn de kosten voor veiligheidsonderzoeken op A-niveau opnieuw aanzienlijk gedaald. Bij B- en C-onderzoeken is sprake van een verbreding van het administratieve onderzoek. Dat is ten goede gekomen aan de kwaliteit ervan. Dit heeft wel geleid tot een lichte stijging van de kosten voor deze onderzoeken.

Gezamenlijke Unit Veiligheidsonderzoeken AIVD-MIVD stap dichterbij

De op te richten Unit Veiligheidsonderzoeken, waarbinnen de MIVD en de AIVD gaan samenwerken op het gebied van veiligheidsonderzoeken, is in september 2017 een stap dichterbij gekomen. Een aantal medewerkers van het Bureau Veiligheidsonderzoeken Defensie is toen geplaatst in het gebouw van de AIVD.

Tabel 1: Aantal afgeronde veiligheidsonderzoeken door de AIVD zelf en door gemandateerde instanties.
Positieve besluiten Negatieve besluiten Totaal aantal besluiten
A-niveau door AIVD 1797 16 1813
B-niveau door AIVD 4609 64 4673

B-niveau overgenomen van KMar, Nationale Politie, Dienst Bewaken en Beveiligen

1374 553 1927
C-niveau door AIVD 537 14 551
Totaal door AIVD 8317 647 8964
B-niveau gemandateerd aan KMar, Nationale Politie, Dienst Bewaken en Beveiligen 36495 - 36495
Totaal 44812 647 45459
Tabel 2: Afhandeling van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures naar aanleiding van besluiten veiligheidsonderzoeken.
Ongegrond Gegrond Niet-ontvankelijk Totaal
Beslissing op bezwaar 39 18 8 65
Beslissing op beroep 7 2 - 9
Beslissing op hoger beroep 5 - - 5
Totaal 51 20 8 79