Wanneer doen we navraag in het buitenland?

Navraag bij een buitenlandse collega-dienst is noodzakelijk als u (of uw eventuele partner) langer dan zes maanden aaneengesloten in het buitenland heeft verbleven gedurende de beoordelingsperiode van het veiligheidsonderzoek.

Werkt de AIVD samen met alle landen?

De AIVD heeft niet met alle landen een samenwerkingsrelatie. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • ondemocratische inbedding van de desbetreffende inlichtingen- en/of veiligheidsdienst;
  • de wijze waarop de dienst mensenrechten respecteert;
  • de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens die deze dienst verstrekt;
  • de wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van de desbetreffende dienst;
  • de wijze waarop de dienst omgaat met vertrouwelijke gegevens.

Wij kunnen geen inzicht geven in met welke buitenlandse diensten wij wel of niet samenwerken. Dat is wettelijk niet toegestaan.

Soms kunt u zelf informatie aanleveren over uw verblijf in het buitenland

Als u langer dan zes maanden in een land bent verbleven waar de AIVD geen samenwerking heeft met de inlichtingen- en veiligheidsdienst, dan kan er toch sprake zijn van voldoende waarborgen. De helft van de beoordelingsperiode moet inzichtelijk zijn door verblijf in Nederland of informatie van een buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst. De andere helft moet in ieder geval verifieerbaar zijn door informatie die u zelf aanlevert. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestemming, de reden van het verblijf, de duur en frequentie van het verblijf en de kwetsbaarheid van de specifieke functie.

Soms moet u zelf informatie opvragen in het buitenland

In sommige gevallen eist de betreffende buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst dat u, en niet de AIVD een verzoek voor informatie bij hen indient. Om het veiligheidsonderzoek niet onnodig te vertragen raden we u aan dit tijdig te doen.

In de toekomst meer maatwerk mogelijk

Het beleid ten aanzien van verblijf in het buitenland wordt gewijzigd. In de toekomst gaat de Unit Veiligheidsonderzoeken van de AIVD en de MIVD in meer situaties maatwerk bieden bij elk verblijf langer dan zes maanden in het buitenland. Er zal meer dan nu rekening kunnen worden gehouden met de omstandigheden van het verblijf in het buitenland.

Om dit nieuwe beleid uit te kunnen voeren, zullen diverse maatregelen genomen moeten worden. De huidige werkwijze moet worden aangepast en eenduidige toepassing van het beleid moet worden gewaarborgd. De nieuwe werkwijze is bovendien arbeidsintensiever, terwijl veiligheidsonderzoeken binnen de wettelijke termijn moeten worden uitgevoerd. Daarom kan het nieuwe beleid pas worden ingevoerd als de noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het werven en opleiden van extra personeel.

Ook in de nieuwe werkwijze gaat het belang van de nationale veiligheid boven het persoonlijk belang van degene die het veiligheidsonderzoek ondergaat.

Zo spoedig mogelijk na het zomerreces zal opnieuw gecommuniceerd worden over de stand van zaken ten aanzien van de invoering van het nieuwe beleid.