Een klacht indienen

De inhoud van deze webpagina wordt nog aangepast aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die per 1 mei in werking is getreden.

Als u denkt dat de AIVD zich onbehoorlijk heeft gedragen tegenover u of iemand anders, dan kunt u daarover een klacht indienen.

U kunt klagen over ieder (vermeend) optreden van de AIVD of juist het uitblijven daarvan. Uw klacht kan betrekking hebben op iedere medewerker van de AIVD en verder op ieder ander die onder verantwoordelijkheid van de AIVD heeft gehandeld, zoals bijvoorbeeld medewerkers van de Inlichtingendiensten (ID's) van de politie of medewerkers van 'bijzondere' diensten die werkzaamheden voor de AIVD verrichten.

Voorwaarden voor klachten

U kunt een klacht indienen zodra het probleem zich volgens u heeft voorgedaan. U heeft dan een jaar de tijd om te klagen. Daarna hoeft de minister de klacht in principe niet meer te behandelen.

Er zijn nog meer gevallen waarin de minister een klacht niet hoeft te behandelen, zoals wanneer u klaagt over een beslissing waartegen u bezwaar of beroep kunt of kon indienen.

Meer informatie hierover vindt u in de brochure over Intern klachtrecht.

Manieren om klachten in te dienen

U kunt uw klacht mondeling indienen, maar beter is om schriftelijk te klagen. In een schriftelijke klacht moet u zo concreet mogelijk omschrijven waarover u klaagt en wanneer het probleem zich voordeed. Verder moet u de klacht voorzien van uw naam en adres, van een datum en van uw handtekening.

Waar kan ik mijn klacht indienen?

Uw klacht dient u te richten aan

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Ook kunt u gebruik maken van het digitaal contactformulier van de Rijksoverheid. Maak in dat laatste geval bij ‘Onderwerp' duidelijk dat het om een klacht gaat.

U kunt ook een brief sturen aan:

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken/Klachten

Postbus 20010,

2500 EA Den Haag.

Klachtprocedure

De minister moet binnen tien weken op uw klacht reageren. Lukt dat niet, dan mag hij de afhandeling één keer met vier weken uitstellen. U krijgt over dit laatste natuurlijk een bericht. Verder uitstel is mogelijk voor zover u daarmee schriftelijk instemt.

Als uw klacht in behandeling wordt genomen, dan wordt deze in principe voor advies aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voorgelegd. Deze onafhankelijke commissie zal u dan uitnodigen de klacht nader toe te lichten, tenzij de klacht kennelijk ongegrond is, of u verklaard heeft geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

Degene over wie u klaagt, wordt ook gevraagd zijn of haar zienswijze te geven. Verder doet de commissie onderzoek in de dossiers van de AIVD en kan zij (oud-)medewerkers van de AIVD horen. Op basis van het onderzoek schrijft de commissie een advies, dat zij aan de minister stuurt. De minister beslist dan op uw klacht, waarbij hij rekening houdt met het advies van de commissie.

Wordt uw klacht niet in behandeling genomen, dan ontvangt u daarover bericht van de minister, zonder tussenkomst van de commissie.

Vervolgstappen in klachtprocedure

Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord van de minister, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.