Beantwoording motie Tellegen (VVD) en Recourt (PvdA) over toetsing inzet inlichtingenmiddelen tegen verschoningsgerechtigden

Reactie van minister Plasterk (BZK) op de motie van de leden Tellegen (VVD) en Recourt (PvdA) over de de tijdelijke maatregel van toetsing van de lasten bij de inzet van inlichtingenmiddelen jegens verschoningsgerechtigden. Daarbij wordt gedoeld op bijvoorbeeld het afluisteren van advocaten.

In de brief geeft de minister aan dat de huidige tijdelijke procedure voorlopig van kracht blijft. Die is geldig tot 1 januari 2017. In het voorstel voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat naar de Tweede Kamer is gestuurd, is een nieuwe procedure opgenomen. Deze treedt echter niet voor 1 januari in werking. De minister wil de tijdelijke maatregel toch handhaven vooral "met het oog op de terughoudende toepassing ervan".