Aanbiedingsbrief bij CTIVD-rapport nr 54 over inzageverzoeken persoonsgegevens

Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over inzageverzoeken persoonsgegevens.

De CTIVD constateert dat de AIVD in algemene zin geneigd is zoveel als mogelijk is, vrij te geven. De dienst is doordrongen van het belang om burgers kennis te laten nemen van aanwezige persoonsgegevens. 

De Commissie stelt vast dat de AIVD en MIVD over het algemeen op rechtmatige wijze de wettelijke weigeringsgronden toepassen. Bij het vrijgeven van gegevens stellen de diensten zich ruimhartiger op dan in het verleden soms het geval was.

De ministers melden in hun brief dat de aandachtspunten in het rapport direct binnen de diensten zijn opgepakt en opgelost.

Transparantie over gegevens

Voor burgers bestaat de mogelijkheid om een aanvraag tot kennisneming gegevens te doen (inzageverzoek) bij de AIVD om inzage te krijgen in de verwerkte gegevens. Daarnaast heeft de dienst ook een notificatieplicht, waar de wet dat toestaat, open te zijn over de door de diensten toegepaste bevoegdheden.