Verklaring minister Remkes over rol AIVD bij kabinetsformatie

Verklaring van minister Remkes (BZK) over de rol van de AIVD bij de formatie van een nieuw kabinet naar aanleiding van de affaire rond staatssecretaris Bijlhout.

"Naar aanleiding van vragen en discussie over de rol van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD, bij het nagaan van de antecedenten van kandidaat-bewindspersonen deel ik het volgende mee.

Op verzoek van de formateur en onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de AIVD nagegaan of kandidaat-bewindspersonen reeds in de bestanden van de dienst voorkomen (zgn. antecedentenonderzoek).

De wettelijke taakopdracht van de AIVD voorziet niet in de mogelijkheid aanvullend onderzoek te doen naar kandidaat-bewindspersonen.

De vraag doet zich voor of het wenselijk is de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 op dit punt aan te passen. Het kabinet zal zich hierop beraden.

De suggestie als zou de dienst zijn taak met betrekking tot de informatie over mevrouw Bijlhout niet naar behoren hebben vervuld of hierbij zelfs bewust hebben gemanipuleerd, is volstrekt onjuist. De professionaliteit en de integriteit van de AIVD staan niet ter discussie."