Informatiehuishouding politie moet verder verbeteren

Om het uitwisselen van recherche-informatie tussen de Nederlandse politiekorpsen verder te verbeteren, komen er nog dit jaar ict-voorzieningen die alle politiekorpsen gaan gebruiken.

Hiermee ondervangen zij het probleem van registratiesystemen die per korps verschillen. Dat schrijft minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens minister Donner (Justitie), in zijn reactie op een rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie.

De ministers wijzen verder op het nieuwe Nationale Informatie Knooppunt bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de regionale Informatieknooppunten bij de politiekorpsen. Deze knooppunten zijn eind vorig jaar versneld opgericht. Via de knooppunten vindt landelijk en regionaal coördinatie en uitwisseling van informatie plaats, zowel voor de strafrechtshandhaving als voor het bewaken van de openbare orde. De politie kan in deze structuur de informatie over elk specifiek en voor de taakuitoefening van de politie relevant onderwerp verwerken, waaronder informatie over terrorisme.

De ministers zijn het eens met de Algemene Rekenkamer dat de uitwisseling van recherche-informatie nog verder moet verbeteren, maar zijn het niet eens met de conclusie dat er sinds 1985 niets zou zijn verbeterd.

De conclusie van de Algemene Rekenkamer dat het KLPD geen specifiek informatiesysteem over terrorisme heeft, is niet correct. Het KLPD heeft wel degelijk een geautomatiseerd systeem waarin inkomende en uitgaande informatie over terrorisme wordt bijgehouden, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Over de slagvaardigheid van de besluitvorming over de bewaking en beveiliging van personen en objecten merken de ministers op dat er na het rapport van de commissie-Van den Haak al veel aanpassingen zijn doorgevoerd. Zo is per 1 januari 2003 een projectdirecteur-generaal Bewaking en Crisisbeheersing aangesteld, die optreedt als Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging. Deze project-dg zal medio mei een nieuw stelsel van bewaking en beveiliging presenteren.

Minister Remkes gaat verder bekijken of het juridisch en technisch mogelijk is om de informatiestroom op het gebied van terrorismebestrijding van het KLPD naar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) geautomatiseerd te laten verlopen. Die informatie-overdracht vindt nu wel regelmatig plaats, maar niet geautomatiseerd.

Remkes neemt de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer over om het toezicht door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid op de informatiehuishouding van de politie te versterken.