Commissie zal werkwijze AIVD evalueren

In maart zal minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de commissie Bestuurlijke evaluatie AIVD installeren.

De commissie heeft tot taak een evaluatie uit te voeren van de wijze waarop de AIVD zijn wettelijke taken uitvoert. De minister geeft hiermee gevolg aan zijn toezegging aan de Tweede Kamer.

De bestuurlijke evaluatie is niet gericht op de beoordeling van rechtmatigheidaspecten of operationele zaken, want dat behoort tot het domein van met name de Commissie van Toezicht en de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer.

  • De leden van de commissie, die inmiddels met hun benoeming hebben ingestemd, zijn:
  • de heer mr. H.C.J.L. Borghouts, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland;
  • de heer prof. dr. Y. Buruma, hoogleraar strafrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen;
  • de heer mr. M.J. Cohen, burgemeester van Amsterdam;
  • de heer H.F. Dijkstal, oud-minister van Binnenlandse Zaken;
  • de heer mr. dr. A.J.E. Havermans, oud-burgemeester van Den Haag, voormalig lid van de Algemene Rekenkamer.

De voorzitter zal door de commissie zelf uit haar midden worden gekozen. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris in de persoon van de heer prof. mr. dr. E.R. Muller, hoogleraar rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden en algemeen directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

De bevindingen van de commissie zullen door de minister van BZK naar verwachting rond het zomerreces 2004 aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd. De rapportage aan de Tweede Kamer zal geschieden aan de hand van een openbaar rapport. Zo nodig kan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over meer vertrouwelijke aspecten worden geïnformeerd. Het instellingsbesluit van de commissie zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.