Kabinet wil versterking weerbaarheid tegen radicalisering

De ministerraad heeft ingestemd met de nota Weerbaarheid tegen radicaliseringsinvloeden van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

In de nota wordt een programma van acties aangekondigd dat erop is gericht personen en groepen bewust te maken van de gevaren van de radicale islam en hun mentale weerbaarheid ertegen te versterken.

De nota vormt de derde pijler van een samenhangende aanpak van de gewelddadige islamitische radicalisering. Deze aanpak bestaat in de eerste plaats uit het versterken van de slagkracht van de overheid tegen personen, groepen en netwerken met terroristische oogmerken. Ten tweede worden de mogelijkheden van de overheid vergroot om te kunnen interveniëren in geval van potentieel gewelddadige vormen van radicalisme en radicalisering. De derde pijler heeft betrekking op preventie: het versterken van de weerbaarheid tegen de radicale islam.

Het instituut Forum heeft een actieprogramma ontwikkeld dat gericht is op versterking van de weerbaarheid. Het programma richt zich vooral op jongeren omdat zij in het bijzonder vatbaar zijn voor radicaliseringsinvloeden. Kennis en vaardigheden om de beleving van de islam te combineren met een bestaan in de westerse samenleving staan centraal. Daarnaast wordt beoogd jongeren te leren omgaan met gevoelens van teleurstelling en uitsluiting en met blijken van vijandigheid en islamofobie. Ook worden sociale verbanden tussen moslims onderling en tussen moslims en niet-moslims versterkt.

Forum heeft eveneens het Netwerk Veiligheid en Sociale Cohesie ontwikkeld. Dit is een interetnisch netwerk van onafhankelijke contactpersonen die zelf deel uitmaken van lokale gemeenschappen. Zij zullen zich onder andere bezighouden met het in kaart brengen van lokale spanningen en polarisatie tussen groepen.