Links-extremisme

Onder links-extremisme verstaat de AIVD vooral het antifascistisch extremisme, het verzet tegen het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid en het anarcho-extremisme.

Links-extremisme in het kort

Wat

Links-extremisme is een beweging die een bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde, omdat antidemocratische doelen worden nagestreefd en/of ondemocratische middelen worden ingezet.

Wie

Groeperingen en bewegingen in Nederland die heimelijke en/of gewelddadige acties verrichten in het kader van antifascisme, antiglobalisme of overige links-extremistische actieterreinen of zich op extremistische wijze verzetten tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid en zodoende een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde.

Taak AIVD

Als deze groeperingen en bewegingen bereid zijn ondemocratische middelen in te zetten voor het bereiken van hun doelen , vormt dat een bedreiging voor de democratische rechtsorde. De grenzen tussen deze groeperingen zijn niet altijd duidelijk, er is regelmatig sprake van gelegenheidscoalities. Hun activiteiten kennen een grillig verloop en een wisselende intensiteit. De AIVD doet hier onderzoek naar.

Ga terug naar Extremisme.