Links-extremisme

Onder links-extremisme verstaat de AIVD vooral het antifascistisch extremisme en het anarcho-extremisme.

Links-extremisme in het kort

Links-extremisme is een beweging die een bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde, omdat  men bereid is uit ideologische motieven niet-gewelddadige en/of gewelddadige activiteiten te ontplooien die de democratische rechtsorde ondermijnen.

Het gaat met name om groeperingen en bewegingen in Nederland die vanuit hun anarchistische en andere links-extremistische denkbeelden heimelijke en/of gewelddadige acties verrichten. De grenzen tussen deze groeperingen zijn niet altijd duidelijk; er is regelmatig sprake van gelegenheidscoalities. Hun activiteiten kennen een grillig verloop en een wisselende intensiteit. 

Anarcho-extremisme

Anarcho-extremisten zijn in woord en gedachte anarchistisch en extremistisch in hun feitelijke uitingen. Sinds 2010 hanteren wij de term anarcho-extremisme voor het verschijnsel dat actievoerders vanuit een anarchistische basis elkaar op verschillende onderwerpen in woord en daad steunen. Dit doen zij in wisselende samenwerkingsverbanden.

Antifascisme

De meeste antifascisten komen voort uit de anarchistische beweging. Zij verzetten zich tegen het extreemrechtse gedachtegoed en/of extreemrechtse personen en organisaties. Dit uiten zij onder andere in het belemmeren van manifestaties en andere activiteiten van 'fascisten', zoals het verstoren van rechtse bijeenkomsten.

Links-activisme

Het beeld van links protest is in Nederland al geruime tijd activistisch van aard. Op enkele incidenten na is er met name sprake van activisme in de vorm van demonstraties en acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij doen geen onderzoek naar activisme, omdat daarbij binnen de grenzen van de democratische rechtsorde wordt geprobeerd politieke of maatschappelijke veranderingen te bereiken.

Activisten die dreigen te radicaliseren naar extremisten kunnen zich wel in de kijker spelen bij de AIVD. De scheidslijn tussen activisme en extremisme is immers dun en bepaalde ontwikkelingen in de samenleving kunnen eenvoudig voor een opleving van links-extremisme zorgen. 

Ga terug naar Extremisme.