Links-extremisme

Onder links-extremisme verstaat de AIVD vooral het antifascistisch extremisme en het anarcho-extremisme.

Links-extremisme in het kort

Wat

Links-extremisme is een beweging die een bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde, omdat antidemocratische doelen worden nagestreefd en/of ondemocratische middelen worden ingezet.

Wie

Groeperingen en bewegingen in Nederland die vanuit hun antifascistische, anarchistische en andere links-extremistische denkbeelden heimelijke en/of gewelddadige acties verrichten en daardoor een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde. 

Taak AIVD

Als deze groeperingen en bewegingen ondemocratische doelstellingen nastreven of daartoe ondemocratische middelen inzetten, vormt dat een bedreiging voor de democratische rechtsorde. De grenzen tussen deze groeperingen zijn niet altijd duidelijk; er is regelmatig sprake van gelegenheidscoalities. Hun activiteiten kennen een grillig verloop en een wisselende intensiteit. De AIVD doet hier onderzoek naar.

Anarcho-extremisme

Anarcho-extremisten zijn in woord en gedachte anarchistisch en extremistisch in hun feitelijke uitingen. Sinds 2010 hanteren wij de term anarcho-extremisme voor het verschijnsel dat actievoerders vanuit een anarchistische basis elkaar op verschillende onderwerpen in woord en daad steunen. Dit doen zij in wisselende samenwerkingsverbanden.

Anti-fascisme

Anti-fascisten verzetten zich tegen het extreem-rechtse gedachtegoed en/of extreem-rechtse organisaties. Dit uiten zij onder andere in het belemmeren van manifestaties en andere activiteiten van 'fascisten', zoals het verstoren van rechtse demonstraties. In het verleden leidde dergelijke acties wel eens tot harde confrontaties met de mobiele eenheid.

Links-activisme

Het beeld van links protest is in Nederland al geruime tijd activistisch van aard. Op enkele incidenten na is er met name sprake van activisme in de vorm van demonstraties en acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij doen geen onderzoek naar activisme, omdat daarbij geen ondemocratische doelen worden nagestreefd en er ook geen ondemocratische methodes worden gebruikt. 

Activisten die dreigen te radicaliseren naar extremisten kunnen zich wel in de kijker spelen bij de AIVD. De scheidslijn tussen activisme en extremisme is immers dun en bepaalde ontwikkelingen in de samenleving kunnen eenvoudig voor een opleving van links-extremisme zorgen. 

Ga terug naar Extremisme.