Lonsdale-jongeren groeiende bedreiging voor openbare orde

Kleding van Lonsdale (foto: ANP)Hoewel Lonsdale jongeren op dit moment geen zodanige rechts-extremistische dreiging vormen dat sprake is van een concrete bedreiging van de democratische rechtsorde, neemt de problematiek in termen van openbare orde nog steeds toe.

Het gebruik van provocerende symbolen, uiterlijk en taal lokt veelvuldige confrontaties met allochtone jongeren uit. Hierin schuilt wel een potentiële dreiging voor de democratische rechtsorde: op termijn kunnen deze confrontaties immers de cohesie in de Nederlandse samenleving aantasten.

Dat staat in het onderzoek ‘Lonsdale-jongeren in Nederland’ van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat vandaag door minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het onderzoek is een vervolg op een eerder AIVD-onderzoek naar Lonsdale-jongeren dat in mei van dit jaar verscheen. Het vervolgonderzoek was bedoeld om na te gaan in hoeverre de eerdere bevindingen door direct betrokkenen worden gedeeld en in hoeverre ontwikkelingen binnen verschillende Lonsdale-groepen een bedreiging voor de democratische rechtsorde vormen.

Uit het vorige AIVD-onderzoek kwam naar voren dat Lonsdale-jongeren feitelijk gabbers zijn. Hoewel het merendeel van de Lonsdale-jongeren weliswaar geen rechts-extremistische ideologie aanhangt, zijn vreemdelingenhaat, nationalisme en frustraties over de multiculturele samenleving breed gedragen gevoelens binnen de gabbercultuur. Hierdoor ontstaan geregeld gewelddadige confrontaties tussen gabbers en allochtone jongeren in vooral de kleinere steden in Nederland. Dit leidt weer tot een groeiend probleem voor de openbare orde.

Deze dreiging wordt vergroot door het gebruik van rechtsextremistische symbolen, het uiterlijk en taalgebruik van veel van deze jongeren. De veelvuldige confrontaties met allochtone jongeren die hieruit voortkomen, kunnen leiden tot ernstige verstoringen van de cohesie in de Nederlandse samenleving. Dit kan op termijn wel degelijk een bedreiging vormen voor de Nederlandse democratische rechtsorde. Van een dergelijke situatie is momenteel echter nog geen sprake.

Zowel binnen als tussen Lonsdale-groepen is nauwelijks sprake van een organisatiestructuur. Hoewel er geen sprake is van een landelijke Lonsdale-organisatie, zijn er wel contacten op lokaal niveau tussen de verschillende Lonsdale groepen. Soms wordt er samengewerkt, maar die samenwerkingsverbanden zijn vluchtig en van een duidelijk leiderschap is evenmin sprake.