Rechts-extremisme

Rechts-extremisten manifesteren zich in Nederland vooralsnog vooral door geweldloze of licht verstorende acties. De bereidheid tot het gebruik van geweld is weliswaar beperkt, maar geweld wordt in rechts-extremistische kringen wel gepropageerd.

Rechts-extremisme in het kort

 Wat

Rechts-extremisten bedreigen de democratische rechtsorde, omdat antidemocratische doelen worden nagestreefd of ondemocratische middelen worden ingezet.

Wie

Groeperingen en individuen die vanuit (één van) de volgende denkbeelden – vreemdelingenhaat, haat jegens vreemde (cultuur)elementen, ultranationalisme – acties ondernemen die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde.

Taak AIVD

Als groeperingen en individuen bereid zijn ondemocratische middelen in te zetten voor het bereiken van hun doelen,  dan vormt dat een bedreiging voor de democratische rechtsorde. De AIVD doet hier onderzoek naar.

De standpunten tegen islam en immigratie zijn sinds enige jaren de belangrijkste ideologische drijfveren voor de rechts-extremistische scene in Nederland. Meer recent ontstaat in het verlengde daarvan een anti-overheidssentiment. De overheid wordt gezien als de boosdoener die door haar asielbeleid de opkomst van de islam in Nederland mogelijk maakt.

Rechts-extremisten manifesteren zich in Nederland vooralsnog vooral door geweldloze of verstorende acties. Hoewel het gebruik van geweld in rechts-extremistische kringen wordt gepropageerd, is de bereidheid tot het gebruik van geweld beperkt. De AIVD acht geweld door rechts-extremistische eenlingen of kleine groepen met een rechts-extremistisch motief echter niet ondenkbaar.

De rechts-extremistische scene in Nederland wordt gekenmerkt door persoonlijke vijandigheid, onderlinge onenigheid, ideologische verschillen van inzicht en organisatorische fragmentatie. Dit vormt een beperkende factor voor de dreiging die ervan uitgaat.

Naast de dreiging die van het rechts-extremisme zelf uitgaat, is sprake van gerelateerde dreiging die voortkomt uit de activiteiten van links-extremistische opponenten van het rechtsextremisme.

Van extremisme naar terrorisme?

Er is geen sprake van een ontwikkeling naar terrorisme vanuit een rechts-extremistische inspiratie of motivatie. Maar dat betekent niet dat eenlingen vanuit rechts-extremistische inspiratie of motief geen geweld kunnen gebruiken. Onder rechts-extremisten bestaat een fascinatie voor wapens en sommige vormen van geweld worden verheerlijkt.