Integriteit kandidaat-Kamerleden

In berichtgeving over de integriteit van kandidaat-Kamerleden, wordt vaak verwezen naar de rol van de AIVD. De AIVD heeft een strak afgebakende rol waar het de integriteit van kandidaat-Kamerleden betreft.

Uitgangspunt is dat politieke partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de integriteit van de personen die zij kandidaat stellen voor een functie als Kamerlid. De politieke partij heeft daartoe de volgende middelen:

  • De partij kan de betrokkene om een uitgebreide curriculum vitae vragen.
  • De partij kan de betrokkene een opgave vragen van nevenfuncties.
  • De partij kan de betrokkene vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.
  • De partij kan referenties en informanten over de betrokkene horen.

Als er na bovenstaande procedures bij een partijvoorzitter alsnog een vermoeden bestaat dat een kandidaat-Kamerlid een risico is voor de integriteit van het openbaar bestuur, dan kan de partijvoorzitter de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen om de AIVD naslag te laten doen. Slechts in een aantal specifieke gevallen kan de AIVD informatie beschikbaar stellen aan partijvoorzitters. Wat er vervolgens met die informatie gebeurt, is aan de partijvoorzitter. Dat er informatie is verstrekt, wordt ook aan de voorzitter van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en VeiligheidsDiensten (CTIVD) gemeld.

De AIVD kan natuurlijk ook in regulier lopend onderzoek op informatie stuiten waaruit blijkt dat een kandidaat-Kamerlid een gevaar kan opleveren voor de integriteit van de openbare sector. De minister van BZK heeft dan de mogelijkheid om voor de AIVD dat te melden aan de partijvoorzitter.

De AIVD doet niet standaard naslag naar kandidatenlijsten als geheel. De dienst zou dan een onwenselijke rol kunnen krijgen in het democratisch bestel.

Pagina over rol AIVD in aanloop verkiezingen