Samenwerking tussen BVD en politie verbeterd

De relatie tussen BVD en politie is sterk verbeterd. Dat is het resultaat van een project waarvoor beide organisaties zich hebben ingezet.

Tussen de BVD en de regionale beheersdriehoeken (korpsbeheerder, korpschef en officer van justitie) zijn protocollen afgesloten waarmee de basis is gelegd voor verdere samenwerking. Minister Dijkstal heeft het rapport waarin de resultaten van het samenwerkingsproject (het project `Hermandad') staan vermeld op 16 oktober aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ook met het Openbaar Ministerie heeft de BVD de banden aangehaald. Een belangrijke rol is weggelegd voor een landelijk officier van justitie die het dagelijks contact onderhoudt met de BVD. Deze officier van justitie heeft een coordinerende taak bij het voorkomen en bestrijden van misdrijven die door de BVD worden ontdekt.

Het project Hermandad werd in 1991 gestart omdat de onderlinge verhoudingen tussen BVD en politie aan herziening toe waren. De reorganisaties bij beide organisaties maakten het noodzakelijk opnieuw structuur te geven aan de samenwerking. Daarnaast was de parlementaire enquêtecommissie Opsporingsmethoden van mening dat sprake was van een moeizame aansturing van de Regionale Inlichtingendiensten (RID'en) door de BVD. Inmiddels is waar nodig de aansturing door de BVD versterkt en worden er jaarlijks activiteitenplannen gemaakt voor deze inlichtingendiensten. Bovendien zijn de taken en bevoegdheden van de RID'en in relatie tot de BVD duidelijk afgebakend.

Niet alleen met de politie maar ook met de Koninklijke Marechaussee, de Economische controledienst en de Belastingdienst heeft de BVD afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking. Met de Rijksrecherche zijn werkafspraken in voorbereiding. Tenslotte heeft het project Hermandad een beter inzicht gegeven in de internationale aspecten van samenwerking en informatie-uitwisseling tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en politie binnen Europa.