Veiligheidsbevordering

Een van de taken van de AIVD is om de veiligheid van vitale objecten, producten en diensten te bevorderen en te verbeteren.

Potentiële dreigingen tegen de overheid en het bedrijfsleven worden door ons onderkend, geduid en zoveel mogelijk gedeeld, zodat de organisatie deze zelf via beveiligingsmaatregelen kan afwenden.

Ingrijpende gevolgen door uitval

Schoon drinkwater uit de kraan, een goed werkende internetverbinding en stroom uit het stopcontact: het zijn slechts drie voorbeelden van voorzieningen en processen in Nederland die we als vanzelfsprekend zijn gaan zien. Storingen en/of uitval zullen direct ingrijpende gevolgen hebben op onze maatschappij en zullen het land ernstig ontregelen.

Veiligheidsmaatregelen

In het kader van de c-taak bevordert de AIVD veiligheidsmaatregelen tegen concrete of voorstelbare dreigingen bij vitale instanties - van overheid tot bedrijfsleven - die van essentieel belang zijn voor het maatschappelijke leven.

Welke taken allemaal onder veiligheidsbevordering vallen, is breed op te vatten. Bij de c-taak ligt de focus enerzijds op het informeren van bedrijven en overheidsinstanties en anderzijds op het beveiligen van vertrouwelijke overheidsinformatie.

Daarnaast kunnen wij in onze systemen nagaan of wij over gegevens beschikken waaruit blijkt dat een bepaalde persoon of instantie een dreiging vormt voor de nationale veiligheid.

Alerteringssysteem Terrorismebestrijding

De AIVD levert een bijdrage aan het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb) van de NCTV. Ook de politie, gemeenten en provincies, relevante ministeries en aangesloten bedrijfssectoren zijn hierbij betrokken.

Op basis van onze inlichtingen worden sectoren gewezen op huidige of toekomstige dreigingen, zodat organisaties zelf maatregelen kunnen treffen. De NCTV bepaalt of er overheidsmaatregelen moeten worden genomen.

Dreigingen onderzoeken

De aandachtsgebieden van de AIVD zijn erg divers. Denk aan aanwijzingen voor een terroristische aanslag, maar we onderzoeken ook dreigingen die te maken hebben met (digitale) spionage en sabotage, extremisme, proliferatie en ongewenste buitenlandse inmenging.

Ook conflicten in andere landen kunnen de nationale veiligheid van Nederland bedreigen. zelfs als ons land hier niet direct bij betrokken is. Landen en machtsblokken zijn tegenwoordig nauw verweven. Een conflict in een ander land kan bijvoorbeeld de toevoer van goederen, grondstoffen of energie belemmeren.

Daarom is de AIVD alert op dreigingen tegen vitale sectoren en processen, zoals energieleveranciers of telecombedrijven, maar hebben ook aandacht voor dergelijke ontwikkelingen bij lucht- en zeehavens, drinkwaterbedrijven en de chemiesector. 

Ook organisaties buiten de primaire vitale infrastructuur kunnen doelwit zijn van ongewenste buitenlandse inmenging, zoals een onderwijsinstelling die beschikt over specifieke technische kennis.

Het beschermen van Nederlandse innovaties en kennisontwikkeling wordt steeds belangrijker. Mede door onze voorlichting kunnen relevante instellingen preventief worden gewezen op aanwezige of toekomstige dreigingen, zodat zij tijdig en zo effectief mogelijk actie kunnen ondernemen.

Informatiepunt voor kennisinstellingen

Het Rijksbrede Loket Kennisveiligheid ondersteunt sinds 2022 kennisinstellingen bij vragen over de kansen en risico's van (wetenschappelijke) samenwerking met een buitenlandse instelling of bedrijf.

Of ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.