Voortgangsrapportage bescherming vitale infrastructuur

De ministerraad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage Bescherming Vitale Infrastructuur van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De voortgangsrapportage is procedureel van aard en geeft inzicht in de aanpak van het project, de stand van zaken per departement en de verdere planning.

In de rapportage wordt benadrukt dat het bij de bescherming van de vitale infrastructuur gaat om een groeiproces, dat nooit volmaakt is; met de onvolmaaktheid en met de risicos en onzekerheden zal zowel de overheid, als het bedrijfsleven en de burger moeten leren omgaan. Tevens wordt in de rapportage gemeld dat vervolmaking, monitoring en actualisering van het uiteindelijke maatregelenpakket ook en vooral nĂ¡ de einddatum van het project (1 april 2004) noodzakelijk is. Het onderwerp zal dan ook structureel in de organisatie van overheid en bedrijfsleven moeten worden opgenomen.

Binnen het project Bescherming Vitale Infrastructuur werkt het ministerie van BZK nauw samen met alle departementen, het bedrijfsleven en de medeoverheden. Het doel van het project is tweeledig: (1) een samenhangend pakket van maatregelen ter bescherming van de infrastructuur van overheid en bedrijfsleven, waaronder ICT, en (2) de verankering van dat pakket van maatregelen in de normale bedrijfsvoering. Het project is tevens onderdeel van het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Het gaat bij de bescherming van vitale belangen in Nederland niet alleen om de bescherming tegen terroristische aanslagen, maar ook tegen andersoortige calamiteiten, als natuurgeweld, organisatorische en technische gebreken.