Geen directe dreiging vanuit Moslimbroederschap in Nederland

De Moslimbroederschap vormt op dit moment geen directe dreiging voor de democratische rechtsorde of de nationale veiligheid van ons land. Wel zouden de activiteiten op lange termijn een risico kunnen vormen. De AIVD concludeert dat na onderzoek naar deze beweging.

De bevindingen van de AIVD zijn door minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

De AIVD komt tot de conclusie dat de Moslimbroederschap momenteel geen directe dreiging vormt voor Nederland. Die conclusie trekt de AIVD op basis van het volgende:

  • De AIVD schat in dat het aantal actieve moslimbroeders in Nederland zich beperkt tot enkele tientallen.
  • De beweging heeft een beperkte invloed op de moslimgemeenschap en het maatschappelijk middenveld.
  • De AIVD heeft geen aanwijzingen dat de onderkende doelstellingen en activiteiten van de Moslimbroederschap strijdig zijn met de democratische rechtsorde in Nederland.
  • De AIVD schat in dat de weerstand in Nederland dermate hoog is, dat het onwaarschijnlijk is dat de beweging eventueel verhulde doelstellingen in Nederland kan realiseren.

De Moslimbroederschap kan op termijn een risico voor de democratische rechtsorde in Nederland vormen. Hiervoor zijn vier redenen:

  • Het streven van de Moslimbroederschap om de islam leidend te laten zijn in alle aspecten van het leven van moslims kan bijdragen aan een voedingsbodem voor (onverdraagzaam) isolationisme en polarisatie.
  • Door het veiligheidsbewuste en heimelijke optreden van de Nederlandse Moslimbroeders kan niet uitgesloten worden dat er naast de geconstateerde intenties andere doelstellingen bestaan die strijdig kunnen zijn met de democratische rechtsorde in Nederland.
  • De Nederlandse Moslimbroeders proberen invloed te verwerven in het maatschappelijk middenveld. Als zij ook gaan deelnemen aan politieke besluitvorming zonder open te zijn over hun signatuur en daarmee hun belangen en bedoelingen, kan dit tot een onwenselijke situatie leiden.
  • Ze beschikken over een breed internationaal netwerk en ruime financiĆ«le middelen.

De AIVD verricht onderzoek naar radicaliseringstendensen in Nederland. Binnen dit onderzoek is er aandacht voor radicale en (ultra-)orthodoxe islamitische bewegingen die in potentie een bedreiging vormen voor de Nederlandse rechtsorde. In dat kader heeft de AIVD onderzoek gedaan naar de Moslimbroederschap in Nederland. De dienst is zich bewust van de tegengestelde beelden die er zijn over de Moslimbroederschap. Aan de ene kant is er het beeld van een beweging die bewust een misleidende strategie voert. Aan de andere kant leeft het idee dat de Moslimbroederschap oprecht een gematigde koers volgt en zich nog verder zal hervormen.

De Moslimbroederschap is een van oorsprong Egyptische, maar nu een internationale islamitische beweging die in het Midden-Oosten politieke aspiraties heeft. De Moslimbroederschap heeft tegenwoordig vertakkingen in vrijwel alle Europese landen. En dus ook in Nederland.

De Moslimbroederschap in Nederland streeft naar herislamisering van de moslimgemeenschap waarbij de islam leidend moet zijn in het dagelijks leven van moslims. Zij richten zich daarbij vooral op het verspreiden van het religieuze gedachtegoed van de Moslimbroederschap en het vergroten van de invloedssfeer. Zij streven een betere positie voor moslims in Nederland na.