Terrorisme

De AIVD onderzoekt in het belang van de nationale veiligheid personen en organisaties die een terroristische dreiging vormen tegen Nederland.

Onder terrorisme verstaat de AIVD:

'Het uit ideologische motieven (voorbereiden van het) plegen van op mensenlevens gericht geweld of het veroorzaken van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel (een deel van) de bevolking ernstige vrees aan te jagen, maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen en/of politieke besluitvorming te beïnvloeden.'

Wat doet de AIVD?

Er zijn verschillende extremistische bewegingen die een dreiging kunnen vormen tegen Nederland.

Sommige van deze extremistische bewegingen vormen - op de langere termijn - een gevaar voor de democratische rechtsorde, terwijl andere een acuter gevaar vormen omdat zij het plegen van terroristische aanslagen tegen Nederland bepleiten.

Een van de belangrijkste terroristische dreigingen tegen Nederland gaat uit van de mondiale jihadistische beweging.

Daarnaast gaat er van een deel van de rechts-extremistische beweging een terroristische dreiging uit.

Wij zorgen er door eigen onderzoek en een internationale informatiepositie voor dat samenwerkingspartners, waaronder het Openbaar Ministerie (OM), de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), tijdig beschikken over een actueel, accuraat en betrouwbaar beeld van de terroristische dreiging.

Hiermee kunnen zij passende (beleids)maatregelen treffen.

Ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.