Nadere memorie van antwoord inzake voorstel wet tot wijziging van de Wiv 2017

In dit kamerstuk geeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toelichting op kamervragen over het wetsvoorstel met betrekking tot de Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De tweede bijlage is een format van op basis van welke voorwaarden een wegingsnotitie wordt opgesteld.