BVD-publicatie 'De politieke islam in Nederland'

BVD-publicatie over de politieke islam in Nederland. In het rapport van de BVD wordt het beeld geschetst van een moskee als politieke arena, waarbinnen diverse krachten actief zijn, die elk hun open of verborgen agenda hanteren. Het emancipatie- en integratieproces van moslims wordt sterk beïnvloed door politieke krachten in binnen- en buitenland.

Diverse politieke organisaties gebaseerd op de islam

Nederland telt een grote verscheidenheid aan politieke organisaties die zich baseren op de islam, uiteenlopend van zeer gematigd tot uiterst radicaal. De meeste kenmerken zich door een vorm van afkeer van de westerse samenleving en daarmee een zekere weerstand tegen integratie. Slechts kleine aantallen moslims huldigen echter daadwerkelijk radicale opvattingen en zijn bereid hun idealen van een islamitische staat of wereldorde met (steun aan) geweld dichterbij te brengen.

Anders dan in Duitsland, is in Nederland geen sprake van een toenemende radicalisering onder moslims, zo staat in het BVD-rapport.

Gebleken is dat naast politiek-religieuze organisaties ook vreemde mogendheden (Iran, Libië, Saoedi-Arabië) zich direct of indirect bemoeien met de gang van zaken in de Nederlandse moskeeën. Ook de regeringen van de diverse moederlanden laten zich binnen de muren van de gebedshuizen gelden uit vrees voor radicalisering. Deze strijd om politieke invloed werkt ook door op terreinen als islamitisch onderwijs, organisatievorming en integratie.

De aandacht van de kleine groepen radicale moslims is hoofdzakelijk gericht op de strijd voor een islamitische omwenteling in de landen van herkomst. Tevens wordt geprobeerd om ook onder de moslims in het Westen aanhang te verwerven en te behouden voor deze strijd, waarbij een sterke anti-westerse, anti-integratieve en isolationistische positie wordt ingenomen. De onderkenning en tegenwerking van dergelijke radicale vormen van politieke islam worden volgens de BVD bemoeilijkt door het heimelijke karakter ervan.

De aanhangers hebben zich lang niet altijd aangesloten bij evident als zodanig herkenbare organisaties, doch nestelen zich ook in grotere bonafide organisaties of koepels, om van binnenuit aan aanhang en kracht te winnen.

De BVD is evenwel niet bevreesd dat radicaal-islamitische groepen in Nederland binnen afzienbare tijd aan kracht en invloed zullen winnen. Wel waarschuwt de veiligheidsdienst voor het gevaar dat dergelijke stromingen op langere termijn garen zullen spinnen bij sociaal-economische malaise, marginalisering en uitsluiting van groepen moslimmigranten. In een dergelijke situatie dreigt polarisatie en verstoring van het integratieproces.