Leidraad persoonlijke gedragingen

Deze leidraad is bedoeld om toe te lichten hoe persoonlijke gedragingen en omstandigheden in een veiligheidsonderzoek aan de orde komen.

Hiervoor wordt een beeld gegeven van het toetsingskader van de diensten bij veiligheidsonderzoeken.

Als een zogenaamde ‘verklaring van geen bezwaar' (VGB) wordt afgegeven heeft de betrokken dienst vanuit het oogpunt van de nationale veiligheid geen bezwaar tegen plaatsing van betrokkene op de vertrouwensfunctie. Het veiligheidsonderzoek leidt altijd tot een op de persoon en functie toegespitst besluit.

In de leidraad wordt eerst uitgelegd op welke uitgangspunten de beoordeling is gebaseerd. Vervolgens wordt toegelicht aan welke criteria een vertrouwensfunctionaris moet voldoen en welke indicatoren kunnen wijzen op risico's en kwetsbaarheid in relatie tot de betrokkene. Tot slot wordt uitgelegd hoe het toezicht en de bezwaarprocedure zijn ingericht. De leidraad is zowel in het Nederlands als in het Engels.