AIVD-publicatie: Dierenrechtenactivisme in Nederland, springplank voor Europa

In juli 2004 verscheen de publicatie ‘Dierenrechtenactivisme in Nederland - Grenzen tussen vreedzaam en vlammend protest'. Deze publicatie werd door de AIVD vervaardigd op verzoek van de Tweede Kamer, die behoefte had aan een duidelijke waterscheiding tussen de door actievoerders aangewende vormen van protest.

In het bijzonder was het de bedoeling om aan te geven in welke gevallen een actie als een terroristische daad kon worden bestempeld. Het door de AIVD verrichte onderzoek naar dierenrechtenactivisme leverde in 2004 onder meer de volgende conclusie op: ‘Een klein deel van de dierenrechtenactivisten tracht op heimelijke wijze en met gewelddadige middelen beleid en praktijk op het terrein van dierenwelzijn te veranderen. Analoog aan, en onder invloed van, de situatie in het Verenigd Koninkrijk schuift deze kleine kern van radicale dierenrechtenactivisten met tegen mensen gericht geweld gevaarlijk op naar de grens van wat beschouwd moet worden als terrorisme.’

Zoals in de publicatie van 2004 is aangegeven, worden de meeste acties uitgevoerd door personen die afkomstig zijn uit het zogenaamde burgerlijk ongehoorzame middenstuk van de daar beschreven activismepiramide, dat een overgangsstuk vormt voor potentiële radicale activisten. Het gaat hierbij onder meer om blokkade- en bezettingsacties, maar ook om zogenaamde home visits.

Deze publicatie beoogt de lezer op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen en de huidige stand van zaken van het Nederlandse dierenrechtenactivisme. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen in internationaal verband, meer specifiek de in toenemende mate belangrijke rol van Nederlandse activisten. Hierbij wordt allereerst een algemeen beeld geschetst, waaruit blijkt dat sommige ondernemingen de afgelopen tijd minder te duchten hebben van (deels radicale) acties. Daarna zal worden ingezoomd op het in 2004 opgerichte Respect voor Dieren (RvD), omdat deze actiegroep zich heeft ontwikkeld tot de belangrijkste dierenrechtenactivistische groepering van Nederland. Andere groeperingen zijn, om welke reden ook, de laatste jaren op de achtergrond geraakt. Vervolgens worden kort de internationale samenwerking inzake dierenrechtenactivisme en het recent ontwikkelde beleid ten aanzien van dierenrechtenactivisme in een aantal landen besproken. De publicatie wordt afgesloten met een samenvatting.

De publicatie kunt u downloaden aan de rechterzijde van het scherm.

N.B. Van deze publicatie is geen hard copy verkrijgbaar.

Zie ook