Klacht indienen over de AIVD

De AIVD doet er alles aan om zijn taken op een juiste en zorgvuldige wijze uit te voeren. Als u denkt dat wij ons desondanks onbehoorlijk hebben gedragen tegenover u of iemand anders, dan kunt u daarover een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt klagen over ieder (vermeend) optreden van de AIVD of juist als wij dat hebben nagelaten. Uw klacht kan betrekking hebben op iedere medewerker van de AIVD.

Wij vinden een goede regeling voor het indienen van een klacht belangrijk. Het helpt niet alleen om het belang van burgers te dienen, maar het helpt ons ook om ons eigen functioneren te verbeteren.

Welke voorwaarden zijn er voor een klacht?

Bij het indienen van een klacht geldt een aantal voorwaarden.

  • U dient uw klacht in binnen een jaar nadat u op de hoogte bent geraakt van de gedraging.
  • Als u een besluit heeft ontvangen (bijvoorbeeld op een aanvraag), dan bestaat de mogelijkheid om tegen de inhoud bezwaar of beroep in te dienen; u kunt daartegen geen klacht indienen.
  • Wij hoeven de klacht niet nogmaals in behandeling te nemen als deze al eerder is voorgelegd en er ook al een oordeel over is gegeven.

'Klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk dat u de klacht zo concreet mogelijk beschrijft.'

Welke informatie is nodig bij het indienen van een klacht?

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. Het heeft de voorkeur om schriftelijk te klagen. Een mondelinge klacht wordt doorgaans ook mondeling afgehandeld.

In een schriftelijke klacht omschrijft u zo concreet mogelijk:

  • wat de reden is van uw klacht;
  • wat precies is voorgevallen;
  • wanneer de gedraging heeft plaatsgevonden;
  • wie erbij betrokken was;
  • tegen wie het handelen was gericht.

Daarnaast bevat uw klacht uw naam, adres, de datum en een handtekening.

Waar stuurt u uw klacht naar toe?

U kunt uw klacht op twee manier indienen: per post of met het contactformulier op de website van de Rijksoverheid. Maak dan in het invulveld 'Vraag' duidelijk dat het om een klacht (over de AIVD) gaat.

Per post kunt u uw klacht sturen naar:

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500EA Den Haag

of

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken/Klachten
Postbus 20010
2500EA Den Haag

Hoe ziet de procedure er verder uit?

Na ontvangst van uw klacht zal de afdeling Juridische Zaken van de AIVD beoordelen of voldaan is aan alle voorwaarden voor het in behandeling nemen van de klacht. Als wij redenen zien om de klacht niet in behandeling te nemen, dan krijgt u hiervan zo snel mogelijk een bericht.

Als wij de klacht wel in behandeling nemen, dan kijken wij altijd eerst of wij deze 'informeel' kunnen afdoen. Dat betekent dat wij bekijken of er een snelle afhandeling tot uw tevredenheid mogelijk is. Dat kan eventueel telefonisch gebeuren.

Als wij de klacht formeel in behandeling nemen, krijgt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging toegestuurd. Wij hebben vanaf dat moment 6 weken de tijd om uw klacht af te handelen. Deze termijn kan nog met 4 weken verlengd worden. Mochten wij daarna eventueel nog meer tijd nodig hebben, dan is uitstel alleen mogelijk als u als klager daarmee instemt.

Wij zullen uw klacht uiteraard zorgvuldig behandelen. Zo wordt deze in behandeling genomen door medewerkers die op geen enkele wijze eventueel betrokkenheid hebben gehad bij de gedraging waarover de klacht gaat.

Bij het onderzoek naar uw klacht wordt dossieronderzoek gedaan. Het kan ook voorkomen dat wij u uitnodigen voor een gesprek om uw klacht nader toe te lichten.

Speciale afdeling voor klachtbehandeling bij CTIVD

Als u het als een te groot bezwaar ziet om uw klacht bij de minister of bij ons in te dienen, dan kunt u zich direct wenden tot de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Deze hebben een speciale afdeling Klachtbehandeling.

De afdeling Klachtbehandeling van de CTIVD bekijkt eerst of u zich toch niet eerst bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) moet melden met uw klacht. Zo niet, dan nemen zij de klacht verder in behandeling.

Deze afdeling komt ook in beeld als u het oneens bent met het oordeel van de minister van BZK over uw klacht. De CTIVD zal dan uw klacht opnieuw bekijken en er een oordeel over vellen. Dit oordeel is bindend.

Lees de Klachtregeling AIVD 2018 gepubliceerd in de Staatscourant

Of terug naar het overzicht van alle onderwerpen.