Regeling omtrent de naslag op verzoek van anderen naar personen en organisaties

Regeling gepubliceerd in de Staatscourant als invulling van de taak van de AIVD om naslag te kunnen naar een specifieke persoon of organisatie. Deze naslag vindt dan plaats op verzoek van anderen omdat deze een mogelijk risico voor de nationale veiligheid vermoeden.

Een naslag vindt plaats naar een persoon of een organisatie die in een van de categorieën valt die in de regeling zijn opgenomen, zoals kandidaat-Kamerleden, bugemeesters, maar ook vreemdelingen die een verblijfsvergunning willen en ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze een risico vormen voor de nationale veiligheid. Maar ook organisaties die producten of diensten aan de Nederlandse overheid leveren.

Deze vooraf bepaalde groepen zijn aangewezen door de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Defensie.

Deze taak, de f-taak, is opgenomen in de Wiv 2017 onder artikel 8 lid 2f.

Wijziging op de regeling naslag naar personen en organisaties op verzoek van anderen