Sturing op de taken van de AIVD

De AIVD bepaalt niet zelf waar wij onderzoek naar doen. In opdracht van en samen met de ontvangers van onze informatie, de afnemers, wordt vastgelegd waar wij ons in onze onderzoeken op moeten richten.

Onderraad van de ministerraad voor veiligheid en inlichtingen

In de Raad voor de Veiligheids- en Inlichtingendiensten (RVI) bespreken de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid vraagstukken op het terrein van de nationale veiligheid.

De RVI is een onderraad van de ministerraad. Ook de directeur-generaal van de AIVD en de directeur van de MIVD zitten in de RVI.

Geïntegreerde Aanwijzing omvat onderzoeken en doelen

De RVI stelt eens in de 4 jaar de 'Geïntegreerde Aanwijzing voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten' (GA) vast. De ministeries die voor hun eigen werk de informatie van de AIVD nodig hebben, 'wijzen aan' wat de onderzoeksprioriteiten van de AIVD zijn. Dit opstellen gebeurt in goed overleg tussen het bewuste ministerie - de behoeftesteller - en de dienst.

De praktijk leert dat de diensten eerst de dreigingen voor de nationale veiligheid schetsen, waarop de afnemers hun behoefte kenbaar maken.

De GA is een geheim document waarin staat waar de AIVD (en MIVD) de komende vier jaar onderzoek naar moeten doen en welke doelen daarbij bereikt moet zijn. Ook staat erin waar de prioriteiten bij die onderzoeken liggen.

Deze aanwijzing wordt voorbereid door de hoge ambtenaren in het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN). De CVIN staat onder leiding van de coördinator op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. In de CVIN zitten  ook de directeur-generaal van de AIVD en de directeur van de MIVD.

Ruimte voor onderkennen ongekende dreiging

De AIVD heeft tot taak om onbekende en ongekende dreiging te onderkennen, niet alleen binnen de afgesproken onderzoeksopdrachten maar ook daarbuiten. Daarom is er voor de dienst altijd ruimte om nieuwe fenomenen en ontwikkelingen te ontdekken. Eventueel kan hiervoor tussentijds de Geïntegreerde Aanwijzing worden bijgesteld.

Lees over hoe de controle, toetsing en het toezicht op de AIVD is geregeld.

Geïntegreerde aanwijzing als basis voor jaarplan

Een afgeleide van de GA leidt jaarlijks tot het jaarplan van de AIVD. Hierin leggen wij het parlement voor wat wij het komend jaar willen bereiken. Dit vormt ook de basis voor de verantwoording achteraf in de voortgangsrapportages en het jaarverslag. Het jaarplan kent een openbare samenvatting die aan de Tweede Kamer wordt gestuurd en een geheim deel dat met de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) wordt besproken.

Iedere vier jaar wordt de GA uitgebreid geëvalueerd en wordt het hele document opnieuw opgesteld. Tussentijds vinden ook jaarlijks evaluaties plaats die tot aanpassing van de GA en het jaarplan van de AIVD kunnen leiden.

Ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.