Aanbiedingsbrief bij CTIVD-rapport 55 over verwerving van door derden aangeboden bulkdatasets door AIVD en MIVD

Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie over het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten  (CTIVD over de verwerving van door derden aangeboden datasets door de AIVD en de MIVD.

De CTIVD heeft onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van de verwerving van datasets met grote hoeveelheden gegevens door de AIVD en de MIVD. Deze datasets kunnen een grote hoeveelheid persoonsgegevens bevatten, maar ook technische informatie. De AIVD en MIVD hebben de bevoegdheid om deze gegevens te gebruiken in hun taakuitvoering.

De CTIVD constateert dat nagenoeg alle stappen in het proces van verwerving en de daarop volgende verwerking van deze datasets rechtmatig zijn geweest. Met betrekking tot één dataset is de CTIVD van oordeel dat de betrokken ministers ten onrechte niet om toestemming zijn gevraagd. Dit is onrechtmatig.

Uit het onderzoek blijkt dat de AIVD en MIVD zorgvuldig omgaan met de interne bevraging (de ‘naslag’) van de datasets met persoonsgegevens. Het interne beleid bevat voldoende waarborgen voor een zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens.

De ministers nemen de aanbevelingen van de CTIVD over.