AIVD publiceert dossier Veiligheidsbevordering voor bedrijven

De AIVD heeft zijn website uitgebreid met een dossier voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het is met ingang van 9 november 2010 beschikbaar.

Het is de taak van de AIVD bedrijven bewust te maken van de risico┬┤s die zij kunnen lopen op het gebied van terrorisme, spionage, extremisme en de verspreiding van massavernietigingswapens. Daarmee wil de AIVD hen in staat stellen zelf passende beveiligingsmaatregelen te treffen.

Het dossier 'Veiligheidsbevordering voor bedrijven' is in beginsel bedoeld voor de vitale sectoren. Dit zijn sectoren en delen van de infrastructuur die zo vitaal zijn voor de Nederlandse samenleving dat uitval of ernstige verstoring ervan kan leiden tot grote maatschappelijke schade. Hoewel de AIVD een breed netwerk heeft binnen deze sectoren, komt de dienst niet bij alle bedrijven over de vloer. Met dit initiatief wil de AIVD dan ook vooral die bedrijven bereiken waarmee nog geen relatie bestaat en die mogelijk beperkte kennis hebben van de genoemde dreigingstypen.

Kennisinstellingen

Behalve vitale bedrijven kunnen ook andere bedrijven en organisaties zoals kennisinstellingen en overheden hun voordeel doen met de in het dossier opgenomen dreigingsinformatie.

Bedrijven uit de verschillende vitale sectoren kunnen aan de hand van het dossier te weten komen met welk dreigingstype zij voornamelijk te maken kunnen krijgen. Vervolgens kunnen zijn direct doorklikken naar de hierbij behorende informatie en andere relevante gegevens.

Het dossier 'Veiligheidsbevordering voor bedrijven' is in zijn huidige vorm een eerste aanzet om bedrijven ook langs deze weg te informeren. In de loop van de tijd zal het dossier steeds verder uitgebreid worden.