AIVD-publicatie: Leven bij ISIS is zwaar en gewelddadig

Nederlanders die afreizen naar ISIS-gebied maken willens en wetens de keuze om zich aan te sluiten bij een terroristische groepering. Hiermee ondersteunen zij de gewelddadige strijd voor een islamitische staat. Het leven in ISIS-gebied is echter zwaar. ISIS ontwikkelt zich steeds meer tot een totalitair regime. Dat staat in de nieuwe AIVD-publicatie 'Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld'.

Beeld: ©iStockphoto

ISIS-propaganda schetst een idylle van het leven in het 'kalifaat', die niet strookt met de werkelijkheid. Inlichtingenonderzoek laat zien dat de omstandigheden juist erbarmelijk zijn.

De aantrekkingskracht van het kalifaat blijft door propaganda bestaan.

Met deze publicatie wil de AIVD onder meer professionals die zich bezighouden met dit onderwerp in staat stellen tegenwicht te bieden aan deze aantrekkingskracht.

Mannen maken zich schuldig aan gruwelijkheden

Mannen die naar ISIS-gebied uitreizen moeten trouw zweren aan de leider Abu Bakr al-Baghdadi. Zij krijgen een militaire training en moeten altijd paraat staan voor de strijd ter verdediging van het kalifaat. Het is niet ongewoon dat zij daarbij executies, martelingen en verkrachtingen uitvoeren.

Ook vrouwen dragen bij aan ISIS

Van vrouwen wordt verwacht dat ze zo snel mogelijk trouwen en kinderen krijgen. De medische voorzieningen zijn echter slecht. Een belangrijke taak voor vrouwen is het rekruteren van nieuwe vrouwen, vaak familie of vriendinnen. Ook worden sommigen ingezet in de Al Khansaa-brigade, de religieuze zedenpolitie van ISIS.

Kinderen van jongs af aan geconfronteerd met dood en verderf

Naar schatting bevinden zich ten minste 70 Nederlandse kinderen in Syrië en Irak, van wie een derde daar geboren is. Deze worden vrijwel dagelijks geconfronteerd met dood en verderf. ISIS schuwt het niet om kinderen in te zetten in propagandavideo's waarin zij getuige zijn van een executie of ze zelf uitvoeren. Jongens krijgen vanaf 9 jaar wapentraining, meisjes moeten vanaf die leeftijd gesluierd over straat.

ISIS-regime vertoont totalitaire trekjes

De negatieve geluiden over het leven in het kalifaat dringen doorgaans maar moeilijk tot westerse jihadgangers door. ISIS doet er alles aan om de idylle van het kalifaat in stand te houden en houdt scherpe controle op wat de inwoners van het gebied naar buiten brengen. Het gebied verlaten is vrijwel onmogelijk geworden. Het onderling wantrouwen binnen ISIS is groot.

De AIVD heeft deze publicatie gebaseerd op inlichtingen die sinds het uitroepen van het kalifaat juni 2014 zijn ingewonnen. De dienst wil hiermee laten zien dat jihadisten die naar ISIS-gebied afreizen wel degelijk weten dat van hen verwacht wordt dat zij terroristisch geweld ondersteunen. De erbarmelijke omstandigheden, die in contrast staan met het beeld dat in ISIS-propaganda wordt geschetst, valt de uitgereisde jihadisten echter vaak tegen.