CTIVD publiceert toezichtsrapport over intrekking Nederlanderschap

Vandaag heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een toezichtsrapport gepubliceerd over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid. Minister Ollongren heeft het rapport (NR68) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onderbouwing in alle gevallen voldoende

De  CTIVD komt tot de conclusie dat alle ambtsberichten van de AIVD voldoende zijn onderbouwd, en ook proportioneel en noodzakelijk waren. Ze zijn daarmee rechtmatig uitgebracht, aldus de CTIVD.

De CTIVD concludeert in het rapport ook dat in de gevallen dat de AIVD heeft besloten geen ambtsbericht uit te brengen, de dienst redelijkerwijs tot deze beslissing heeft kunnen komen.

De CTIVD doet vier aanbevelingen, die worden overgenomen. De AIVD heeft drie ervan ook al geïmplementeerd. De vierde aanbeveling om te voorzien in concreter beleid over de onderbouwing van ambtsberichten wordt naar verwachting deze zomer opgevolgd.

Achtergrond

Sinds 11 maart 2017 kan de minister van Justitie en Veiligheid op basis van de Wet intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid het Nederlanderschap intrekken.

Dat kan als iemand zestien jaar of ouder is, een dubbele nationaliteit heeft, zich buiten het Koninkrijk bevindt en gedragingen vertoont die laten zien dat hij zich heeft aangesloten bij een terroristische organisatie. Welke organisaties dat zijn staat in het Besluit Vaststelling lijst organisaties die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

De informatie waarop dit besluit wordt gebaseerd is vaak afkomstig van een ambtsbericht van de AIVD. Daarom is tijdens de parlementaire behandeling van de wet indertijd specifiek aandacht besteed naar het toezicht van de CTIVD.