Jaarverslag AIVD 2007

De werkterreinen en aandachtsgebieden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst vertonen een grote verscheidenheid en genieten ook van alle kanten uit de samenleving aandacht.

In 2007 zijn bevindingen van de dienst uitgebreid besproken door politiek, bestuur en media. Het onderzoek naar terrorisme en radicalisering kwam hierbij het meest prominent naar voren. De rapporten Radicale dawa in verandering. De opkomst van islamitisch neoradicalisme in Nederland en Dierenrechtenactivisme in Nederland, springplank voor Europa kregen veel aandacht. Bij het verschijnen van dit jaarverslag vraag ik aandacht voor een aspect van het werk van de dienst dat wel uit deze rapporten blijkt, maar zelden afzonderlijk belicht wordt: de internationale oriëntatie van de dienst.

Mondiale ontwikkelingen hebben grote invloed op de meest uiteenlopende aspecten van de Nederlandse samenleving. Wie over binnenlandse aangelegenheden moet beslissen, kan het buitenland dan ook niet negeren. Nationale belangen worden steeds vaker buiten het fysieke grondgebied van Nederland beïnvloed; daar doen zich zowel kansen als dreigingen voor. Dit gegeven verlangt intensieve internationale samenwerking en een sterk internationaal bewustzijn in onderzoeken. Gelukkig is dat bij de AIVD het geval.

In de samenleving bestaat brede steun voor de taken die de AIVD uitvoert. Ik acht dat ook wenselijk, gezien de bijzondere bevoegdheden die de dienst tot zijn beschikking heeft voor de eveneens bijzondere taken. Om die steun te houden moet het vertrouwen bestaan dat de dienst adequaat inspeelt op maatschappelijke veranderingen. Met het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag laat de dienst zien oog te hebben voor het doorwerken van de internationalisering op zijn werkterreinen.

Het is voor mij een belangrijk voorbeeld van de toekomstgerichte oriëntatie van de dienst, dat mij sterkt in het vertrouwen dat de AIVD er klaar voor is ook in 2008 samenwerkingspartners en belangendragers tijdig te waarschuwen voor dreigingen voor de nationale veiligheid die buiten de AIVD nog niet of onvoldoende gesignaleerd zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mw. dr. G. ter Horst