Kamerbrief over evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Minister Bijleveld informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Dezelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd. 
 
 

In het regeerakkoord is overeengekomen dat de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) vervroegd zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie en dat deze evaluatie in elk geval niet later zal beginnen dan twee jaar na inwerkingtreding van de wet op 1 mei 2018. Inmiddels is de voorbereiding van de evaluatie ter hand genomen, zodat de evaluatie tijdig van start kan gaan. In deze brief worden de hoofdlijnen van de voorgenomen evaluatie beschreven.