Wat u kunt doen

Het besef dat uw organisatie risico loopt, stelt u in staat heimelijke verwervingsactiviteiten te herkennen.

Daarbij kunt u ook concrete maatregelen nemen om de risico's voor uw bedrijf of instelling zoveel mogelijk te beperken.

Expertise opbouwen

Het verdient aanbeveling om een vaste contactpersoon in uw bedrijf toezicht te laten houden op aanvragen vanuit het buitenland. Deze persoon kan aanvragen toetsen aan bestaande beperkingen op het gebied van export en immateriële technologieoverdracht.

De meest actuele informatie hierover is te vinden op de websites van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van de Europese Unie. De gegevens hiervan vindt u op de pagina 'Contact' van dit dossier.

Risicoanalyse maken

Een risicoanalyse geeft inzicht in de mogelijke gevaren die uw organisatie loopt in contacten met bepaalde landen, personen of bedrijven. Deze risicoanalyse kan vervolgens aanleiding zijn om extra maatregelen te nemen, zoals voorlichting aan uw medewerkers.

De gezamenlijke Unit Contraproliferatie van de AIVD en de MIVD helpt u de risico's voor uw organisatie te analyseren.

Toegang tot vertrouwelijke informatie beperken

Om ongewenste kennisoverdracht te voorkomen, helpt het wanneer u en uw medewerkers zich hiervan bewust zijn. Sommige studenten en wetenschappers uit landen van zorg bij uw organisatie kunnen kennis opdoen voor programma’s voor massavernietigingswapens. Voor de omgang met vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie is het daarom goed de volgende aandachtspunten in acht te nemen.

  • Need to know: een werknemer mag alleen van vertrouwelijke informatie kennisnemen als dat nodig is om zijn werk te kunnen doen. Bovendien mag hij deze kennis niet met collega’s delen voor wie deze kennis niet noodzakelijk is.
  • Need to be: een werknemer heeft alleen fysieke toegang tot ruimtes waar vertrouwelijke informatie voorhanden is als dat nodig is om zijn werk te kunnen doen.
  • Rapporteer incidenten en geef er opvolging aan.
  • Houd toezicht en controle.
  • Leg beveiligingsprocedures vast en zie toe op naleving ervan.
  • Breng informatiestromen in kaart en beperk ze.
  • Draag zorg voor een goed intern export-complianceprogramma dat deel uitmaakt van de bedrijfscultuur en dat een breed draagvlak heeft binnen de hele organisatie.

Twijfels of vragen?

Als u wordt geconfronteerd met aanvragen of bestellingen die aansluiten op de hiervoor beschreven patronen, dan wordt u verzocht de gezamenlijke Unit Contraproliferatie van de AIVD en de MIVD daarvan in kennis te stellen.

Bedrijven die gerubriceerde opdrachten voor Defensie uitvoeren (ABDO-bedrijven) kunnen ook contact opnemen met de MIVD, Bureau Industrieveiligheid.

Als u twijfelt over een transactie of als u wilt weten of bepaalde goederen vallen onder de exportvergunningplicht, dan kunt u terecht bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Deze dienst is de verantwoordelijke instantie voor de uitgifte van exportvergunningen op het gebied van militaire goederen, dual-use-goederen en goederen die onder embargo's en VN-sancties vallen.

Het is ook mogelijk een proefaanvraag (sondage) te doen bij de CDIU. Op deze wijze kan vroegtijdig een indicatie worden gegeven van eventuele bezwaren bij het toekennen van de vergunning.

U vindt alle gegevens op de contactpagina in dit dossier of ga terug naar Massavernietigingswapens.