Zijn de archieven van de AIVD toegankelijk voor historisch onderzoek?

Nee. De AIVD-archieven bevatten gegevens die bij openbaarmaking schade kunnen berokkenen aan personen, organisaties, de Nederlandse staat of onze bondgenoten.

Strikte archiefregels

De Archiefwet 1995 schrijft voor dat uitsluitend archiefbestanden van de AIVD die ouder zijn dan twintig jaar naar een archiefbewaarplaats worden overgebracht. De archieven van onze voorlopers het Bureau Nationale veiligheid (BNV) zijn overgedragen aan het Nationaal Archief in 2001 en die van de Centrale Veiligheidsdienst (CVD) in 2014. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) moet na advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats vaststellen of hij aan de openbaarheid beperkingen moet stellen. Dat kan zijn met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van natuurlijke personen of rechtspersonen of van derden.

Nationaal Archief

Gegevens die ouder zijn dan vijfenzeventig jaar dragen wij automatisch over aan het Nationaal Archief, tenzij onze minister (na instemming van de ministerraad) hierover anders beslist.