Zijn de archieven van de AIVD toegankelijk voor historisch onderzoek?

Het is mogelijk om inzagegegevens uit het AIVD-archief op te vragen. Een inzageverzoek kan gaan over uzelf, over een overleden familielid of over een specifiek onderwerp.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) bepaalt wat de AIVD u wel en niet ter inzage mag geven. 

Niet alle dossiers kunnen worden verstrekt

De AIVD-archieven kunnen gegevens bevatten die bij openbaarmaking mogelijk schade toebrengen aan personen, organisaties, de Nederlandse staat of onze bondgenoten. Daarom kunt u niet al onze informatie inzien. 

Overdracht naar Nationaal Archief

Gegevens die ouder zijn dan vijfenzeventig jaar dragen wij automatisch over aan het Nationaal Archief, tenzij onze minister (na instemming van de ministerraad) daar anders over beslist.

Strikte archiefregels

De Archiefwet 1995 schrijft voor dat uitsluitend archiefbestanden van de AIVD die ouder zijn dan twintig jaar naar een archiefbewaarplaats worden overgebracht.

De archieven van onze voorlopers het Bureau Nationale veiligheid (BNV) zijn overgedragen aan het Nationaal Archief in 2001 en die van de Centrale Veiligheidsdienst (CVD) in 2014. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) moet na advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats vaststellen of hij aan de openbaarheid beperkingen moet stellen.

Dat kan zijn met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van natuurlijke personen of rechtspersonen of van derden.