Werkt de AIVD samen met de MIVD?

De MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) is onze zusterdienst in Nederland. Er zijn zelfs gezamenlijke teams en units op gebieden waar wij elkaar kunnen versterken.

Gezamenlijke teams en units

De AIVD maakt onderdeel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar de MIVD valt onder het ministerie van Defensie. De MIVD werkt op vergelijkbare wijze als de AIVD, maar richt zich op onderwerpen die Defensie raken.

Soms zijn er zulke grote raakvlakken tussen ons en de MIVD, bijvoorbeeld als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van massavernietigingswapens,  dat er een gezamenlijk team is opgericht.

Daarnaast vindt er voortdurend afstemming plaats over de werkzaamheden.

Het verwerven van (digitale) data is voor beide diensten van groot belang. Daarom is er één unit waarin dit is ondergebracht: de Joint Sigingt Cyber Unit (JSCU).

Voor de MIVD geldt net als voor ons de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).