Samenwerking op nationaal niveau

De AIVD voorziet bestuurders, politici, bedrijven en andere relevante (overheids)organisaties en instellingen gevraagd (en ongevraagd) van informatie, zodat zij tijdig maatregelen kunnen nemen. Met veel van deze instanties werken wij ook regelmatig samen.

Nationale afnemers en samenwerkingspartners

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft leiding aan (strafrechtelijke) opsporing en vervolging. Via de speciaal hiertoe aangewezen Landelijke Officieren van Justitie Terrorismebestrijding onderhoudt de AIVD contact met het OM.

Wij brengen het OM via een ambtsbericht op de hoogte van een bedreiging voor de nationale veiligheid. Op basis daarvan kan het maatregelen nemen tegen de persoon of organisatie die in het ambtsbericht wordt genoemd.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

De NCTV bevordert de samenwerking tussen instanties die in Nederland betrokken zijn bij terrorismebestrijding en neemt maatregelen op basis van informatie van onder andere de AIVD.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De AIVD voorziet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van informatie als het gaat om onderzoekssubjecten bij wie de IND handelend kan optreden, bijvoorbeeld bij ongewenste vreemdelingen.

Daarnaast heeft de IND een rol in de Contraterrorisme Infobox (CT Infobox) waar informatie over mogelijke terroristische personen of organisaties snel met elkaar kan worden gedeeld.

Lokaal bestuur

Ook burgemeesters zijn voor de AIVD belangrijke afnemers van informatie, bijvoorbeeld bij het vervallen laten verklaren van een paspoort van een potentiële uitreiziger.

Inlichtingendiensten en Bijzondere Diensten

De eenheden van de Nationale Politie beschikken over Inlichtingendiensten (ID's). Zij zijn vooruitgeschoven posten van de AIVD; de ID's versterken op lokaal en regionaal niveau de informatiepositie van de dienst. Datzelfde geldt voor de inlichtingendiensten van de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De AIVD werkt samen met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) van het ministerie van Defensie. Een goed voorbeeld daarvan is de gezamenlijke Joint Sigint Cyber Unit (JSCU). Daarnaast wordt er samengewerkt in de CT Infobox en de Unit Contraproliferatie. Ook is er een gezamenlijk team voor het Caraïbisch gebied.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

De AIVD werkt op het cyberdossier samen met de MIVD en met het Nationaal Cyber Security Centrum. Het NCSC richt zich voornamelijk op sectoren die voor de samenleving van cruciaal belang zijn: de zogenoemde vitale sectoren. Dat zijn onder andere energiebedrijven, telecommunicatie en de financiële sector.

Versterking Samenwerking Cyber

De toenemende dreiging van geavanceerde digitale sabotage, verstoring van vitale processen, cybercrime en (economische) spionage vormen een groot risico voor Nederland. Een snelle en gecoördineerde reactie op incidenten en dreigingen maakt daarbij het verschil. Daarom hebben de overheidsdiensten AIVD, MIVD, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en het NCSC afspraken gemaakt om samen te werken.

Dat gebeurt structureel op één fysieke locatie, bij het NCSC. Dit bevordert de snelheid waarmee ingespeeld kan worden op nieuwe dreigingen en de respons op incidenten. Juridisch valt de Versterking Samenwerking Cyber onder de AIVD en daarmee ook onder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

Information Sharing and Analysis Centres (ISAC’s)

Op nationaal terrein werkt de AIVD samen met andere partijen in Information Sharing and Analysis Centres. In een ISAC zijn verschillende vertegenwoordigers van organisaties uit een sector aangesloten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sectoren Rijk, Energie, Water. Standaard zijn de AIVD, NCSC en het Team High Tech Crime van de Nationale Politie hierin vertegenwoordigd. Zij brengen hun eigen inhoudelijke expertise in met betrekking tot cybersecurity.

Nationaal Detectie Netwerk (NDN)

Het Nationaal Detectie Netwerk is een samenwerkingsverband om digitale gevaren en risico's beter en sneller waar te nemen. Door dreigingsinformatie te delen, kunnen partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheid tijdig gepaste maatregelen nemen om mogelijke schade te beperken of voorkomen.

Cyber Security Raad (CSR)

De Cyber Security Raad is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen. De directeur-generaal (DG) van de AIVD is lid van de CSR.

Door de unieke samenstelling van de raad (publiek-privaat-wetenschap) is het mogelijk om prioriteiten, knelpunten en incidenten vanuit diverse invalshoeken strategisch te benaderen en een integrale visie op kansen en bedreigingen te ontwikkelen. De CSR zoekt de samenwerking met vergelijkbare raden in andere landen en stimuleert de oprichting ervan in landen die nog geen cybersecurityraad kennen.

Ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.